PRAVILNICI

На основу члана 119. став 1. тачка 1) а у вези са чланом 109. Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, број 88/2017, у даљем тексту: Закон) и члана   199         Статута Основне школе “Јован Јовановић Змај(назив школе, у  даљем  тексту:  Школа),  школски  одбор  је  на  седници  одржаној  дана                            године, донео

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ

ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ

(назив школе)

 1. Основне одредбе Члан

Овим Правилима понашања у Школи (у даљем тексту: Правила) уређују се правила понашања и међусобни односи ученика, родитеља, односно других закон- ских заступника и запослених у Школи.

Члан 2.

У Школи се негују односи међусобног разумевања и уважавања личности уче- ника, запослених и родитеља, односно других законских заступника. Запослени имају обавезу да својим радом и укупним понашањем доприносе развијању пози- тивне атмосфере у Школи.

Поштовањем Правила обезбеђује се успешно одвијање образовно-васпитне делат- ности Школе, побољшавају се радна дисциплина и безбедност у Школи, чување школ- ске имовине и имовине ученика, запослених, родитеља ученика и трећих лица и допри- носи се повећању угледа Школе.

 

Члан 3.

У Школи су забрањене дискриминација и дискриминаторско поступање.

Дискриминација и дискриминаторско поступање, из става 1. овог члана, постоји када се на непосредан или посредан, отворен или прикривен начин, неоправдано прави разлика или неједнако поступа, односно врши пропуштање (искључивање, ограничава- ње или давање првенства), у односу на лице или групе лица, као и на чланове њихових породица или њима блиска лица на отворен или прикривен начин, а које се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, статусу мигранта, односно расељеног лица, националној припадности или етничком пореклу, језику, верским или политичким убе- ђењима, полу, родном идентитету, сексуалној оријентацији, имовном стању, социјал- ном и културном пореклу, рођењу, генетским особеностима, здравственом стању, сметњи у развоју и инвалидитету, брачном и породичном статусу, осуђиваности, старо- сном добу, изгледу, чланству у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним својствима, као и по другим основима утврђеним законом којим се прописује забрана дискриминације.

Школа ће предузети све мере прописане Законом и посебним подзаконским прописима када се посумња или утврди дискриминаторно понашање у Школи.

 

 

 

 

 

Члан 4.

У Школи је је забрањено физичко, психичко, социјално, сексуално, дигитално и свако друго насиље, злостављање и занемаривање запосленог, ученика, родитеља од- носно другог законског заступника или трећег лица у установи.

У смислу ових Правила:

 • Под насиљем и злостављањем подразумева се сваки облик једанпут учиње- ног, односно понављаног вербалног или невербалног понашања које има за после- дицу стварно или потенцијално угрожавање здравља, развоја и достојанства лично- сти ученика;
 • Занемаривање и немарно поступање представља пропуштање Школе или за- посленог да обезбеди услове за правилан развој ученика. Школа ће одмах да подне- се пријаву надлежном органу ако се код ученика примете знаци насиља, злоставља- ња или занемаривања;
 • Под физичким насиљем, сматра се: физичко кажњавање ученика од стране запосленог, родитеља односно другог законског заступника или трећег лица у Шко- ли; свако понашање које може да доведе до стварног или потенцијалног телесног повређивања ученика или запосленог; насилно понашање запосленог према учени- ку, као и ученика према другом ученику или запосленом;
 • Под психичким насиљем, сматра се понашање које доводи до тренутног или трајног угрожавања психичког и емоционалног здравља и достојанства;
 • Под социјалним насиљем, сматра се искључивање ученика из групе вршња- ка и различитих облика активности Школе;
 • Под сексуалним насиљем и злостављањем, сматра се понашање којим се ученик сексуално узнемирава, наводи или приморава на учешће у сексуалним ак- тивностима које не жели, не схвата или за које није развојно дорастао или се кори- сти за проституцију, порнографију и друге облике сексуалне експлоатације;
 • Под дигиталним насиљем и злостављањем, сматра се злоупотреба информа- ционо комуникационих технологија која може да има за последицу повреду друге личности и угрожавање достојанства и остварује се слањем порука електронском поштом, смс-ом, ммс-ом, путем веб-сајта (veb site), четовањем, укључивањем у фо- руме, социјалне мреже и другим облицима дигиталне комуникације.

Школа је дужна да надлежном органу пријави сваки облик насиља, злоставља- ња и занемаривања у Школи почињен од стране родитеља, односно другог закон- ског заступника или трећег лица у установи.

Школа је дужна да поштује Протокол који прописује министар за послове образовања и васпитања, а који дефинише поступања у Школи у одговору на наси- ље и злостављање, садржај и начине спровођења превентивних и интервентних ак- тивности, услове и начине за процену ризика и начине заштите од насиља, злоста- вљања и занемаривања.

Препознавање невербалних облика злостављања ученика од стране запосленог за време одмора и рекреације и других облика васпитно-образовног рада врши се на основу ближих услова које посебним подзаконским актом прописује министар за питања образовања и васпитања.

 

 

 

 

 

Члан 5.

У Школи је забрањено свако понашање:

 • запосленог према ученику,
 • ученика према запосленом,
 • родитеља, односно другог законског заступника или трећег лица према запо- сленом,
 • запосленог према родитељу, односно другом законском заступнику,
 • ученика према другом ученику, којим се вређа углед, част или достојанство ученика, запосленог и родитеља, односно другог законског заступника.

Директор Школе дужан је да у року од три дана од дана сазнања за повреду за- бране из става 1. овог члана предузме одговарајуће активности и мере у оквиру над- лежности Школе, а на основу подзаконских прописа којима се утврђује препознава- ња понашања којима се вређа углед, част или достојанство у Школи, и поступање Школе када се посумња или утврди вређање угледа, части или достојанства из става 1. овог члана.

 

Члан 6.

У Школи је забрањено страначко организовање и деловање и коришћење про- стора Школе у те сврхе.

 

Члан 7.

Према запосленима и ученицима који чине повреде обавеза из чл. 3 – 6. ових Правила, могу се примењивати само оне мере које су у Школи утврђене општим ак- тима о дисциплинској и материјалној одговорности запослених и ученика.

 

2.  Правила школског живота и рада ученика

 

 

 

Ученик има обавезу да:

Члан 8.

 

 1. редовно похађа наставу и извршава школске обавезе,
 2. се придржава школских правила, одлука директора, наставника и органа Школе,
 3. савесно ради на усвајању знања, вештина и вредности прописаних школ- ским програмом,
 4. у поступку  оцењивања  покаже  своје  стварно  знање  без  преписивања  и других недозвољених облика помоћи,
 5. не омета извођење наставе и не напушта час без претходног одобрења на- ставника,
 6. поштује личност других ученика, наставника и осталих запослених у Школи,
 7. чува имовину Школе и чистоћу и естетски изглед школских просторија,
 8. стара се о очувању животне средине и понаша се у складу са правилима еколо- шке етике.

 

 

 

 

 

 

 

Ученици су дужни да:

Члан 9.

 

 • у Школу долазе прикладно одевени за радне актиовности у Школи, брину о личној уредности и хигијени, хигијени радних просторија и школске средине у целини,
 • ученици долазе на наставу најкасније 10 минута пре почетка часа и после знака за почетак наставе налазе се на својим радним местима спремни за по- четак наставе,
 • да за време образовно-васптног рада поштују забрану употребе мобилног те- лефона и свих других средстава којима се може ометати рад,
 • без позива и одобрења не улазе у наставничку зборницу, канцеларију дирек- тора или друге службене просторије,
 • поседују ђачку књижицу у коју одељењски старешина уписује обавештења родитељима, односно другим законским заступницима, успех ученика и ди- сциплинске мере и друга обавештења и даје их њима на увид и потпис,
 • обезбеде ред у учионицама и другим објектима и просторијама Школе за вре- ме трајања наставе, испита, културних и других активности,
 • воде рачуна о својим одевним предметима, прибору, опреми и другој имови- ни, а посебно за време трајања школских одмора,
 • благовремено правдају изостанке,
 • чувају од оштећења и уништења ђачку књижицу, сведочанства и друге јав- не исправе које издаје Школа и да не врше преправке и дописивање пода- така у исте,
 • да имају у виду да Школа, сва оштећења школске имовине или имовине дру- гих организација за време посета или извођења дела програма образовно-вас- питног рада, има право да по утврђеним чињеницама наплати од учинилаца или од свих ученика дотичног одељења уколико се се не утврди починилац,
 • поштују забрану пушења у просторијама Школе, уношења и коришћења ал- кохола, опијата и наркотичких средстава,
 • поштују најстрожу забрану уношења оружја, оруђа и других средстава којима се могу нанети озледе и угрозити животи ученика и радника Школе и нанети штета школској имовини.

 

Члан 10.

На знак за почетак часа ученици су дужни да буду на својим местима. За време трајања часова у просторијама и објекту Школе сви ученици и радници школе ду- жни су да обезбеде ред и мир.

Није дозвољено задржавање по ходницима за време наставе, после наставе и за време евентуалних губљења часова.

Није дозвољено самовољно напуштање часова.

За време трајања одмора ученицима се забрањује излазак из школског дворишта.

 

Члан 11.

Ученици Школе морају да поштују правила понашања и у следећим ситуацијама:

 

 

 

 

 

1)  На часовима физичког васпитања:

 • у циљу одржавања личне хигијене, као и хигијене простора, пре изласка ученика на час физичког васпитања, ствари у свлачионицама морају бити уредно сложене;
 • на часу физичког васпитања обавезна је уредна спортска опрема (бела памуч- на мајица, црни шорц, беле памучне чарапе, посебне чисте патике);
 • на часу физичког васпитања ученицима није дозвољено ношење било ког об- лика огрлица или наруквица (ланчићи, бројанице, сатови…);
 • сваки ученик, који из било којих разлога не присуствује часу физичког васпи- тања, дужан је да свој изостанак унапред или накнадно оправда код наставника;
 • ученик који неоправдано приступи часу, након што наставник стане пред вр- сту (строј) и означи почетак рада, без дозволе наставника не може активно учество- вати у раду;
 • ученици који су присутни на часу, али из било ког разлога активно не уче- ствују у њему (болест, неправилна опрема, закашњење…) посматрају рад са триби- на у посебној, чистој обући или патикама за салу. За време часа, њима је најстроже забрањена употреба мобилних телефона у било коју сврху;
 • све ствари које ученици сматрају вредним (сатови, ланчићи, новчаници…) обавезно оставити у кабинет наставника пре почетка часа. Наставници не одговара- ју за вредне ствари које нестану у свлачионици.

2)  У школској радионици:

 • сваки ученик има своје радно место са стегом, а које је обележено редним бројем од 1-32, а сваки ученик је задужен за таблу са ручним алатом која носи исти редни број као и радно место;
 • на почетку часа ученик проверава исправност и уредност радног места на ко- је долази, као и садржај своје табле са ручним алатом. Уочене неправилности и не- достатке пријављује предметном наставнику одмах на почетку часа чиме одговор- ност за уочене недостатке скида за себе;
 • ученици су дужни да се током боравка у школској радионици придржавају сле- дећих правила:

а) у школску радионицу не улазе без присуства наставника,

б) према задуженом ручном алату и свој повереној имовини односе се са ду- жном пажњом водећи рачуна да нешто од материјалних средстава не оште- те, а себе или неког другог не повреде,

в) када наставник на крају часа објави престанак рада, ученици пакују лични алат, прибор и материјал, а затим приступају сређивању свог радног места тако што школски ручни алат враћају свако на своју таблу, а радну површи- ну стола чисте четком која за ту сврху постоји у радионици;

 • за време боравка и рада у школској радионици, ученицима се најстроже за- брањује:

а) свака злоупотреба алата и машина, непримерено коришћење и играње руч- ним алатима као и материјалима за рад,

б) шетање, трчање, гурање, бацање предмета и свако друго непримерено пона- шање којим се оштећује школска и лична имовина, а себе и остале ученике доводи у опасност од повређивања,

в) укључивање електричних машина распоређених по школској радионици.

 

 

 

 

 

3)  У лабораторији:

 • није дозвољено шетање и трчање по лабораторији,
 • није дозвољено уношење хране и пића у лабораторију,
 • није дозвољен прегласан разговор и прегласно коментарисање,
 • облачити се прикладно, а вишак одеће одлагати на за то предвиђено место,
 • везати косу,
 • обавезно искључити мобилни телефон,
 • не радити сам у лабораторији,
 • не изводити неауторизоване експерименте,
 • не удисати хемикалије,
 • не пробати и не мирисати хемикалије и не дирати их голим рукама,
 • пре почетка експеримента пажљиво прочитати поступак и упутство за рад,
 • течности никада не преносити из суда у суд у близини отвореног пламена,
 • прати руке при изласку из лабораторије.

У току коришћења просторије (ђачке кухиње, трпезарије, библиотеке са читаони- цом, свечане сале, простора за целодневну наставу, радионица, сале за физичко васпи- тање са свлачионицама, школског дворишта) ученици и запослени у Школи се обавезу- ју на уредност и коректност.

 

Члан 12.

Пет минута пре почетка наставе, на звук првог звона, ученици су обавезни да, разврстани по одељењима, буду спремни за улазак у Школу у складу с налогом де- журног наставника.

За време хладног и/или кишовитог времена, ученици се, у складу са одлуком дежурног наставника, за одлазак на наставу припремају у улазном холу.

 

Члан 13.

На знак дежурног наставника, ученици у реду и миру крећу према својим учи- оницама.

У време оглашавања другог звона, односно звона за почетак часа, ученици тре- ба да буду у својим учионицама и да мирно чекају долазак наставника.

Уколико је реч о учионицама које откључава наставник, ученици у реду и ми- ру чекају наставника испред учионице.

 

Члан 14.

Ученици који су закаснили на час не смеју се задржавати у холовима, ходни- цима и другим просторијама Школе, него у пратњи дежурног ученика одлазе да присуствују часу.

 

Члан 15.

По завршетку школских обавеза, ученици у реду и миру излазе из Школе.

 

 

 

Дужности редара су да:

Члан 16.

 

 • припрема средства и услове за наставу,

 

 

 

 

 

 • да по истеку 10 минута од почетка часа, ако час није започет по важећем рас- пореду часова, пријави дежурном наставнику,
 • обавештава наставнике о одсуству ученика,
 • чува личне предмете, књиге и прибор ученика, као и да се стара о хигијени учионице,
 • да води рачуна о реду и дисциплини за време одмора,
 • пријављује свако оштећење имовине школе или личне имовине, а посебно да пре почетка наставе уочене недостатке пријави одељењском старешини или дежур- ном наставнику.

 

3.  Наставници и остали радници у школи

 

Члан 17.

Дужности наставника су следеће:

 • у школу долазе најкасније 10 минута пре почетка наставе, односно свог пр- вог часа,
 • на време долазе на час;
 • у случају неодложне потребе за изостајањем са наставе дужни су да на време обавесте директора или секретара Школе о изостајању, ради благовременог организовања замене. Свако неоправдано изостајање или необавештавање руководиоца Школе о изостајању с посла или закашњењу, сматраће се повре- дом радне дужности;
 • наставник који је организовао допунски час или друге активности дужан је да брине о боравку ученика у Школи од почетка ових активности до њиховог завршетка;
 • опрему, инвентар Школе као и остали потрошни материјал не користе у при- ватне сврхе;
 • за изношење важних докумената Школе као и других предмета и средстава, запослени је дужан да прибави одобрење овлашћеног лица;
 • забрањено је уношење и конзумирање алхохола, опијата, дроге и других не- дозвољених средстава;
 • не уносе у Школу или школско двориште оружје или друга опасна средства којима се може угрозити живот и тело ученика, запослених и трећих лица или се може нанети материјална штета;
 • да се уздржавају од радњи којима се крше права ученика или других лица,
 • да пријављују педагогу или психологу Школе кршење права ученика;
 • за време рада не користе мобилни телефон нити друга средства којима се мо- же ометати процес рада;
 • не користе рачунар у приватне сврхе (“facebook”, дописивања са другим ли- цима путем интернета као и остали видови интернет комуникације);
 • на наставу долазе пристојно и прикладно одевени како својим спољним из- гледом не би скретали пажњу ученика;
 • забрањено је испољавање страначке припадности, припадности верама и сек- тама, као и сваког облика национализма.

 

 

 

 

 

Члан 18.

Распоредом дежурства директор одређује дежурство наставника, време и ме- сто дежурства.

 

 

 

Дежурни наставник је дужан да:

Члан 19.

 

 • са пуном одговорношћу обавља поверене му дужности и да се брине о извр- шавању свих обавеза наставника и ученика,
 • се стара о одржавању реда и безбедности у школској згради и школском дворишту,
 • да уредно води књигу дежурног наставника и у њу уписује промене које су од значаја за живот и рад у Школи а посебно настале штете и њихове почи- ниоце, одуства и закашњења наставника,
 • да на посао дође 30 минута пре почетка наставе,
 • брине се о почетку и несметаном извођењу наставе и владању ученика у току свог дежурства и смене,
 • за време великог одмора дежурни наставници у целодневнои настави и мла- ђим разредима одводе ученике у трпезарију и присуствују ужини својих ученика,
 • у случају недоласка наставника на наставу обавештава директора Школе и предузима мере да се обезбеди настава.

Дежурни наставник сноси сву одговорност за површан рад којим је нанета штета или се омета ред и рад у Школи.

 

Члан 20.

Одељењски старешина брине о укупном животу, раду и успеху својих ученика, а нарочито:

 • води одговарајућу евиденцију о васпитно-образовном процесу као и услови- ма живота и рада ученика,
 • води уредно разредну књигу и благовремено прати реализацију распореда ча- сова у свом одељењу,
 • на основу лекарског оправдања или оправдања родитеља или старатеља прав- да изостанке ученика,
 • за изостајање са наставе ученика са наставе дуже од три дана, преко секрета- ра Школе обавештава родитеље или старатеље, а према потреби у сарадњи са педагогом и психологом и секретаром Школе и друге надлежне органе,
 • у ђачку књижицу уписује обавештења за родитеље и старатеље и контролише да ли су примили обавештења,
 • за време приредби, академија, предавања, приказивања филмова и других јав- них манифестација за ученике у Школи и ван Школе брине о свом одељењу и помаже у одржавању реда и дисциплине,
 • води поступак за утврђивање повреда радних дужности и учињених штета од стране ученика,

 

 

 

 

 

 • стара се о одржавању реда и безбедности ученика свог одељења за време од- вијања наставе и других облика образовно- васпитног рада,
 • сарађује са родитељима ученика путем непосредних контаката и родитељ- ских састанака на којима обавештава родитеље и стараоце о успеху ученика, изостанцима и понашању ученика.

 

Члан 21.

Помоћно-технички радници у Школи:

 • сваког радног дана одржавају чистоћу школских просторија, дворишта и спорт- ских терена,
 • помажу у раду дежурном наставнику и дежурним ученицима,
 • дежурају на свом спрату према утврђеном распореду и сменама и не удаља- вају се са радног места без дозволе секретара Школе,
 • на време достављају потребан материјал за наставу, уколико то није ставље- но другим радницима у надлежност,
 • у сталној сарадњи са дежурним ученицима и наставницима прате кретање стра- них лица и предузимају мере да се очува ред и мир, а посебно безбедност учени- ка, радник и имовина Школе,
 • дежурни радник прве смене предаје учионице и остале просторије раднику друге смене,
 • по завршетку рада радници друге смене предузимају све мере да се обезбеде објекти Школе, закључају, погасе светла, провере водоводне, грејне и друге ин- сталације.

 

4.  Понашање родитеља ученика и трећих лица

 

Члан 22.

Родитељи, односно други законски заступници ученика и сва лица која долазе у Школу обавезни су да:

 • поштују Правила и друге опште акте Школе;
 • се према ученицима, запосленима и другим лицима која се затекну у школ- ској згради или у школском дворишту понашају уљудно;
 • у Школу долазе прикладно одевени (нису дозвољене мајице и хаљине без рука- ва, папуче, шортсеви, кратке сукње и хаљине, дозвољене су бермуде, сукње и хаљине до изнад колена);
 • се приликом уласка у Школу јаве раднику физичко-техничког обезбеђења или дежурном наставнику или теткици која се налази на улазу ради евидентирања.

 

Члан 23.

Родитељ, односно други законски заступник ученика, поред обавеза које су за- једничке за сва остала лица, одговоран је:

 • за редовно похађање наставе свог детета;
 • да одмах, а најкасније у року од 48 сати од момента наступања спречености ученика да присуствује настави о томе обавести Школу;

 

 

 

 

 

 • да правда изостанке ученика, најкасније у року од осам дана од дана пре- станка спречености ученика да присуствује настави одговарајућом лекарском или другом релевантном документацијом;
 • да на позив Школе узме активно учешће у свим облицима васпитног рада са учеником;
 • за повреду забране из чл. 3 -5. ових Правила учињену од стране ученика;
 • за теже повреде обавезе ученика навадене у члану Закона;
 • да надокнади материјалну штету коју ученик нанесе школи, намерно или из крајње непажње;
 • да на позив органа Школе, педагога, психолога или наставника дође у Школу;
 • да редовно измирује новчана дуговања према Школи;
 • да редовно долази на родитељске састанке и да се интересују за учење и владање свог детета;
 • да учествује у раду органа Школе чији је члани.

5.  Завршне одредбе Члан 24.

За спровођење ових Правила овлашћен је и одговоран директор Школе.

 

Члан 25.

Даном ступања на снагу Правила престају да важе Правила понашања у Шко- ли заведена под бројем                                , од          20      . године.

 

Члан 26.

Правила ступају на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Школе.

 

 

Председник Школског одбора

 

 

 

 

 

 

 

На основу чл. 119. став 1. тачка 1) а у вези са чл. 80 – 86. Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88/2017, у даљем

 

тексту: Закон) и члана  199

Статута школе, Школски одбор Основне школе

 

Јован Јовановић Змај” , на седници одржаној дана    године, донео је

 

ПРАВИЛНИК

О ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКОЈ ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ

(назив школе)

 

Члан 1.

Овим правилником (у даљем тексту: Правилник) уређују се обавезе и одговор- ност ученика, васпитно-дисциплински поступак, васпитне и васпитно-дисциплин- ске мере, надлежност за изрицање мера, правна заштита ученика и материјална од- говорност ученика у основној школи “Јован Јовановић Змај” (у даљем тексту: Школа).

У складу са Законом и овим Правилником, ученик може да одговара за лакшу по- вреду обавезе, за тежу повреду обавезе и за повреду забране из чл. 8–10. Правилника.

 1. Обавезе ученика Члан

У остваривању својих права ученик не сме да угрожава друге у остваривању права. Ученик има обавезу да:

 • редовно похађа наставу и извршава школске обавезе;
 • поштује правила понашања у Школи, одлуке директора и органа Школе;
 • ради на усвајању знања, вештина и ставова утврђених школским програмом, прати сопствени напредак и извештава о томе наставнике и родитеље, односно дру- ге законске заступнике;
 • не омета извођење наставе и не напушта час без претходног одобрења на- ставника;
 • поштује личност других ученика, наставника и осталих запослених у Школи;
 • чува имовину Школе и чистоћу и естетски изглед школских просторија;
 • стара се о очувању животне средине и понаша у складу са правилима еколо- шке етике.

2. Васпитни рад са ученицима Члан 3.

Према ученику који врши повреду правила понашања у Школи или не по-

штује одлуке директора и органа Школе, неоправдано изостане са наставе пет часова, односно који својим понашањем угрожава друге у остваривању њихових права, Школа ће уз учешће родитеља, односно другог законског заступника, по- јачати васпитни рад активностима: у оквиру одељењске заједнице, стручним ра-

 

 

 

 

 

дом одељењског старешине, педагога, психолога, посебних тимова, а када је то неопходно да сарађује са одговарајућим установама социјалне, односно здрав- ствене заштите са циљем дефинисања и пружања подршке ученику у вези са променом његовог понашања.

Све мере за повреду обавезе, односно повреду забране прописане овим Пра- вилником, могу да се изрекну ученику ако је Школа претходно предузела неопход- не активности из става 1. овог члана.

Када предузете неопходне активности из става 1. овог члана доведу до пози- тивне промене понашања ученика, обуставиће се поступак против ученика, осим ако је учињеном повредом забране из чл. 8 –10. овог Правилника ученик озбиљно угрозио интегритет другог лица.

Васпитна и васпитно-дисциплинска мера предвиђена Правилником изриче се у школској години у којој је учињена повреда обавезе ученика.

 

3. Лакше повреде обавеза ученика и васпитне мере

 

Члан 4.

Ученик одговара за лакше повреде обавеза ученика. Лакше повреде обавеза ученика су:

 • неоправдано изостајање са наставе и других облика образовно-васпитног

рада до 25 часова у току школске године;

 • ометање рада у одељењу;
 • недолично понашање према другим ученицима, наставницима, стручним сарадницима и другим запосленим у Школи;
 • изазивање нереда у просторијама Школе и школском дворишту;
 • непоштовање одлука надлежних органа Школе;
 • необавештавање родитеља о резултатима учења и владања и непреношење порука одељенског старешине, других наставника и стручних сарадника;
 • оштећење школске зграде, просторија, инвентара, инсталација и прибора запослених у Школи;
 • оштећење или уништење личних ствари и прибора других ученика, настав- ника и других запослених у Школи;
 • неоправдано закашњавање на редовну наставу и друге облике образовно- васпитног рада;
 • нарушавање естетског изгледа Школе и школског дворишта;
 • (навести остале лакше повреде).

 

Члан 5.

За лакшу повреду обавезе ученика из чл. 4. овог Правилника могу се изрећи васпитне мере:

 • опомена;
 • укор одељењског старешине;
 • укор одељењског већа, на основу писменог или усменог изјашњавања на- ставника који остварују наставу у одељењу ученика.

 

 

 

 

 

Васпитне мере из става 1. овог члана изричу се ученику без вођења дисци- плинског поступка. Опомену и укор одељењског старешине изриче одељењски ста- решина, а укор одељењског већа изриче – одељењско веће.

 

4. Теже повреде обавеза ученика и васпитно-дисциплинске мере

 

Члан 6.

За тежу повреду обавезе ученик одговара ако је у време извршења била пропи- сана Законом.

Теже повреде обавеза ученика су:

 • уништење, оштећење, скривање, изношење, преправка или дописивање по- датака у евиденцији коју води Школа или друга организација, односно орган;
 • преправка или дописивање података у јавној исправи коју издаје Школа или орган, односно исправи коју изда друга организација;
 • уништење или крађа имовине школе, привредног друштва, предузетника, ученика или запосленог;
 • поседовање, подстрекавање, помагање, давање другом ученику и употреба алкохола, дувана, наркотичког средства или психоактивне супстанце;
 • уношење у Школу оружја, пиротехничког средства или другог предмета ко- јим може да угрози или повреди друго лице;
 • понашање ученика којим угрожава властиту безбедност или безбедност дру- гих ученика, наставника и запослених у Школи, у школским и другим активности- ма које се остварују ван Школе, а које Школа организује и које доводи до њиховог физичког и психичког повређивања;
 • употреба мобилног телефона, електронског уређаја и другог средства у свр- хе којима се угрожавају права других или у сврхе преваре у поступку оцењивања;
 • неоправдано изостајање са наставе и других облика образовно-васпитног рада више од 25 часова у току школске године, од чега више од 15 часова након писменог обавештавања родитеља, односно другог законског заступника од стране Школе;
 • учестало чињење лакших повреда обавеза у току школске године, под усло- вом да су предузете неопходне мере из члана став 1. Правилника ради корекције понашања ученика.

 

Члан 7.

За тежу повреду обавезе из члана 6. Правилника ученику може да се изрекне васпитно-дисциплинска мера:

 • укор директора;
 • укор наставничког већа.

Васпитно-дисциплинска мера из става 1. овог члана изриче се након спроведе- ног васпитно-дисциплинског поступка у коме је утврђена одговорност ученика.

За повреде из члана 6. став 2. тач. 8) и 9) Правилника обавезна је поступност у изрицању мера.

Ученику се за повреду обавезе може изрећи само једна васпитно-дисциплин- ска мера.

 

 

 

 

 

5. Повреде забране и васпитно-дисциплинске мере

 

Члан 8.

У Школи су забрањене дискриминација и дискриминаторско поступање, којим ученик на непосредан или посредан, отворен или прикривен начин, неоправдано прави разлику или неједнако поступа, односно врши пропуштање (искључивање, ограничавање или давање првенства), у односу на другог ученика или групу учени- ка или наставно особље или друге запослене у Школи, као и на чланове њихових породица или њима блиска лица на отворен или прикривен начин, а које се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, статусу мигранта, односно расељеног лица, националној припадности или етничком пореклу, језику, верским или поли- тичким убеђењима, полу, родном идентитету, сексуалној оријентацији, имовном стању, социјалном и културном пореклу, рођењу, генетским особеностима, здрав- ственом стању, сметњи у развоју и инвалидитету, брачном и породичном статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу, чланству у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним свој- ствима, као и по другим основима утврђеним законом којим се прописује забрана дискриминације, односно другим подзаконским актима који регулишу препознава- ње облика дискриминације и поступање Школе у случајевима сумњи у дискрими- наторно понашање.

 

Члан 9.

У Школи је забрањено физичко, психичко, социјално, сексуално, дигитално и свако друго насиље којим ученик злоставља и занемарује запосленог или другог ученика или треће лице у Школи.

Под насиљем и злостављањем подразумева се сваки облик једанпут учињеног, односно понављаног вербалног или невербалног понашања од стране ученика које има за последицу стварно или потенцијално угрожавање здравља, развоја и досто- јанства запосленог или другог ученика у Школи.

Под физичким насиљем, у смислу Правилника, сматра се: свако понашање ученика које може да доведе до стварног или потенцијалног телесног повређивања другог ученика или запосленог; насилно понашање ученика према другом ученику или запосленом.

Под психичким насиљем, у смислу Правилника, сматра се понашање које до- води до тренутног или трајног угрожавања психичког и емоционалног здравља и достојанства.

Под социјалним насиљем, у смислу Правилника, сматра се када ученик чини искључивање другог ученика из групе вршњака или различитих облика активности Школе.

Под сексуалним насиљем и злостављањем, у смислу Правилника, сматра се понашање када ученик другог ученика или запосленог сексуално узнемирава, наво- ди или приморава на учешће у сексуалним активностима које не жели, не схвата или за које није развојно дорастао.

 

 

 

 

 

Под дигиталним насиљем и злостављањем, у смислу Правилника, сматра се када ученик злоупотребљава информационо комуникационе технологије што за последицу има повреду друге личности и угрожавање достојанства, а остварује се слањем порука електронском поштом, смс-ом, ммс-ом, путем веб-сајта (veb site), четовањем, укључивањем у форуме, социјалне мреже и друге облике дигиталне комуникације.

 

Члан 10.

У Школи је забрањено свако понашање ученика према запосленом и ученика према другом ученику којим се вређа углед, част или достојанство.

Школа ће препознавање забрањеног понашања из става 1. овог члана, као и своје поступање када се посумња или утврди забрањено понашање из става 1. овог члана, извршавати у складу са одговарајућим подзаконским прописма.

 

Члан 11.

За учињену повреду забране из чл. 8 – 10. овог Правилника ученику се, по спроведеном васпитно-дисциплинском поступку и утврђивању његове одговорно- сти, изриче васпитно-дисциплинска мера:

 • укор директора или укор наставничког већа;
 • премештај ученика од петог до осмог разреда у другу основну школу на основу одлуке наставничког већа, уз сагласност школе у коју прелази, а уз обавешта- вање родитеља односно другог законског заступника.

 

Члан 12.

Школа, упоредо са изрицањем васпитне, односно васпитно-дициплинске мере из чл. 5, 7. и 11. овог Правилника, одређује ученику и обавезу обављања друштве- но-корисног, односно хуманитарног рада, који се одвија у просторијама Школе или ван просторија Школе под надзором наставника, односно стручног сарадника, а у складу са одговарајућим подзаконским прописом.

Друштвено-користан, односно хуманитарни рад из става 1. овог члана, Школа одређује ученику у складу са тежином учињене повреде, водећи рачуна о психофи- зичкој и здравственој способности, узрасту и достојанству ученика, о чему је дужна да одмах обавести родитеља, односно другог законског заступника.

 

Члан 13.

Када малолетан ученик изврши повреду обавезе, односно забране из чл. 4, 6, 8,

 1. и овог Правилника, Школа одмах, а најкасније наредног радног дана обаве- штава родитеља, односно другог законског заступника и укључује га у одговарају- ћи поступак.

6.  Правна заштита ученика Члан 14.

Ученик, родитељ, односно други законски заступник има право да поднесе жалбу Школском одбору на изречену васпитно-дисциплинску меру за извршену те-

 

 

 

 

 

жу повреду обавезе ученика из члана 6. овог Правилника или за повреду забране из чл. 8 -10. овог Правилника, у року од осам дана од дана достављања решења о утвр- ђеној одговорности и изреченој мери.

Школски одбор решава по жалби из става 1. овог члана у року од 15 дана од дана достављања жалбе од стране ученика, родитеља, односно другог законског заступника.

Жалба одлаже извршење решења директора.

 

7.  Васпитно-дисциплински поступак

 

Члан 15.

За теже повреде обавеза ученика из члана 6. овог Правилника и за повреде за- бране из чл. 8 –10. овог Правилника Школа води васпитно-дисциплински поступак о којем обавештава родитеља, односно другог законског заступника ученика.

Директор, у року од 30 дана од дана учињене повреде из става 1. овог члана, закључком покреће васпитно-дисциплински поступак, води га и окончава решењем и о томе одмах, а најкасније наредног радног дана обавештава родитеља, односно другог законског заступника.

У васпитно-дисциплинском поступку ученик, уз присуство родитеља, односно другог законског заступника, као и сви остали учесници и сведоци морају бити са- слушани и дати писану изјаву.

Уколико се родитељ, односно други законски заступник ученика, који је уред- но обавештен, не одазове да присуствује васпитно-дисциплинском поступку, ди- ректор Школе поставља одмах, а најкасније наредног радног дана психолога, одно- сно педагога установе да у овом поступку заступа интересе ученика, о чему одмах обавештава центар за социјални рад.

Васпитно-дисциплински поступак за учињену тежу повреду обавезе ученика из члана 6. овог Правилника, покреће се најкасније у року од осам дана од дана сазнања.

Васпитно-дисциплински поступак за учињену повреду забране из чл. 8 –10. овог Правилника покреће се одмах, а најкасније у року од два дана од дана сазнања. Васпитно-дисциплински поступак окончава се, након вођења појачаног вас- питног рада са учеником, доношењем решења у року од 30 дана од дана покретања.

Пре доношења решења морају се утврдити све чињенице које су од значаја за одлучивање.

Уколико се у току трајања васпитно-дисциплинског поступка ученик испише из Школе, Школа је у обавези да у исписницу унесе напомену да је против наведе- ног ученика покренут васпитно-дисциплински поступак.

 

8. Евиденција о изреченим васпитним и васпитно-дисциплинским мерама

 

Члан 16.

О изреченим васпитним и васпитно-дисциплинским мерама евиденцију води одељењски старешина, уз поштовање начела прописаних законом којим се уређује заштита података о личности.

 

 

 

 

 

9.  Материјална одговорност ученика

 

Члан 17.

Ученик, његов родитељ, односно други законски заступник одговара за мате- ријалну штету коју ученик нанесе Школи, намерно или крајњом непажњом, у скла- ду са законом.

Поступак за утврђивање материјалне одговорности ученика покреће директор, а води комисија коју формира директор. Одељенски старешина је члан комисије.

За штету коју је проузроковало више ученика, одговорност је солидарна уколико није могуће утврдити степен одговорности сваког од ученика за насталу штету.

Директор, на основу предлога комисије, доноси решење о материјалној одго- ворности ученика, висини штете и року за накнаду штете.

Директор може донети одлуку о ослобођењу ученика, његовог родитеља, од- носно старатеља материјалне одговорности за штету, због тешке материјалне си- туације.

На решење директора о материјалној одговорности ученик, његов родитељ или старатељ може изјавити жалбу Школском одбору, у року од 15 дана од дана прије- ма решења.

Школски одбор доноси одлуку у року од 15 дана од дана пријема жалбе.

10.  Завршне одредбе Члан 18.

Ступањем на снагу овог Правилника, престаје да важи Правилник о материјал- ној и дисциплинској одговорности ученика ОШ “Јован Јовановић Змај”       број           од         године.

 

Члан 19.

Тумачење одредби овог Правилника даје Школски одбор.

 

Члан 20.

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Школе.

 

 

Председник Школског одбора

 

 

 

 

 

 

 

 

На основу члана 119. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88/2017, у даљем тексту: Закон) и члана

199 Статута, Школски одбор Основне школе “Јован Јовановић Змај” (назив школе, у даљем тексту: Школа) на седници одржаној дана                                        године, донео је

 

ПРАВИЛНИК

О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ

ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ

(назив школе)

 

 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Правилником о дисциплинској и материјалној одговорности запослених (у даљем тексту: Правилник) у Школи се уређују обавезе запослених у раду и њи- хова одговорност за повреду радних обавеза и дужности и причињену штету; по- кретање и вођење дисциплинског поступка; изрицање мера за учињене повреде радних обавеза; рокови застарелости покретања и вођења поступка; рокови застаре- лости и извршења дисциплинских мера, и друга питања везана за дисциплинску и материјалну одговорност заспослених.

 

Члан 2.

Ступањем на рад у Школу запослени Уговором о раду преузима обавезе и ду- жности на раду и у вези са радом.

 

 

 

Запослени је дужан:

Члан 3.

 

 1. да чува имовину Школе, да се према њој односи са пажњом доброг домаћина;
 2. да рационално користи средства за рад и користи инвентар и опрему Шко- ле у службене сврхе;
 3. да савесно обавља свој посао и да извршава своје радне дужности и обавезе из радног односа;
 4. да улаже личне и стручне способности при раду;
 5. да рад обавља у одређено радно време и да се за време рада не удаљава са свог посла;
 6. да одмах, а најкасније у року од 24 часа, обавести директора ако је из било којих разлога спречен да дође на рад у Школу;
 7. да чува пословну тајну;
 8. да стално усавршава своје радне и стручне способности;
 9. да се придржава заштитних мера при раду;

 

 

 

 

 

 1. да извршава одлуке надлежних органа;
 2. да не повређује физички и не угрожава психичко и емоционално здравље и достојанство ученика и запослених;
 3. да се придржава Закона и општих аката школе.

Запослени који својом кривицом не испуњава своје дужности и радне обавезе или се не придржава одлука донесених у Школи, чини повреду радне дужности и обавезе.

 

Члан 4.

Запослени одговара само за повреду радне дужности и обавезе која је у време извршења била прописана Законом, Статутом и овим Правилником.

Кривична одговорност, одговорност за привредни преступ и одговорност за прекршај, не искључује дисциплинску одговорност запосленог, ако та радња пред- ставља повреду дужности и обавезе.

 

Члан 5.

Запослени који на раду и у вези са радом намерно или из крајње непажње про- узрокује штету органу дужан је да је надокнади.

 

II  ОДГОВОРНОСТ ЗАПОСЛЕНОГ

 

Врсте повреда радних обавеза и врсте дисциплинских мера

 

 

 

Запослени може да одговара за:

Члан 6.

 

 • лакшу повреду радне обавезе утврђену овим Правилником;
 • тежу повреду радне обавезе прописану у чл.164. Закона;
 • повреду забране из члана 110 – Закона (забрана дискриминације, наси- ља, злостављања и занемаривања, забрана понашања које вређа углед, част и досто- јанство и забрана страначког организовања и деловања);
 • материјалну штету коју нанесе установи, намерно или крајњом непажњом, у складу са Законом и овим Правилником.

 

Члан 7.

Лакше повреде радне обавезе запосленог у Школи су:

 1. неизвршавање или неблаговремено извршавање радних обавеза које су пред- виђене Решењем о 40 часовној радној недељи, Правилником о систематизацији радних места и другим општим актима школе;
 2. неблаговремени долазак на посао и одлазак с посла пре истека радног вре- мена или неоправдано одсуствовање с посла за време када је обавезно присуство;
 3. неоправдани изостанак с посла један радни дан;
 4. закашњавање на поједине часове;
 5. несавесно чување службених списа или података;

 

 

 

 

 

 1. необавештавање о пропустима у вези са заштитом на раду;
 2. изазивање и прикривање материјалне штете, мањег обима;
 3. недостављање потврде лекара о привременој спречености за рад, најкасни- је у року од три дана од дана настанка спречености;
 4. недолично понашање према осталим запосленима, ученицима и сарадници- ма, односно понашање супротно одредбама општих аката Школе, а које не предста- вља тежу повреду радних обавеза;
 5. неприсуствовање седницама стручних органа;
 6. невршење дежурства на одморима по утврђеном распореду;
 7. самовољно мењање распореда часова без знања директора;
 8. онемогућавање или спречавање другог радника у извршавању својих рад- них обавеза;
 9. пушење у просторијама Школе или на местима где то није предвиђено;
 10. неоправдано неодазивање или изостајање са јавне расправе запосленог који је позван као сведок у поступку за утврђивање дисциплинске одговорности другог запосленог;
 11. одбијање да прими ученика на час или избацивање ученика са часа;
 12. неуредно и неблаговремено вођење дневника рада тако што се: не уписују изостанци ученика, не уписују часови, не попуњавају странице и табеле, не уписују оправдани и неоправдани изостанци, не уписују изречене дисциплинске мере уче- ницима и сл. а што не представља тежу повреду радне обавезе;
 13. неотклањање настале штете која угрожава безбедност и услове рада учени- ка, запослених и трећих лица;
 14. обављање приватног посла за време рада;
 15. неоправдано пропуштање запосленог да у року од 24 часа обавести о спре- чености доласка на посао;
 16. необавешавање о промени адресе пребивалишта, презимена, или других података значајних за вођење евиденција из радног односа,
 17. неовлашћено вршење послова, службених и других радњи које нису ни на- кнадно одобрене од стране директора или другог надлежног лица.

Мере за лакшу повреду радне обавезе из става 1. овог члана су:

 • писана опомена, и
 • новчана казна у висини до 20% од плате исплаћене за месец у коме је одлу- ка донета у трајању до три месеца.

 

Члан 8.

Теже повреде радне обавезе запосленог у Школи су:

 1. извршење кривичног дела на раду или у вези са радом;
 2. подстрекавање на употребу алкохолних пића код деце и ученика, или омогу- ћавање, давање или непријављивање набавке и употребе;
 3. подстрекавање на употребу наркотичког средства или психоактивне супстанце код ученика или њено омогућавање, или непријављивање набавке и употребе;
 4. ношење оружја у Школи;

 

 

 

 

 

 1. наплаћивање припреме ученика школе у којој је наставник у радном одно- су, а ради оцењивања, односно полагања испита;
 2. долазак на рад у припитом или пијаном стању, употреба алкохола или дру- гих опојних средстава;
 3. неоправдано одсуство са рада најмање три узастопна радна дана;
 4. неовлашћена промена података у евиденцији, односно јавној исправи;
 5. неспровођење мера безбедности деце, ученика и запослених;
 6. уништење, оштећење, скривање или изношење евиденције, односно обра- сца јавне исправе или јавне исправе;
 7. одбијање давања на увид резултата писмене провере знања ученицима, ро- дитељима, односно другим законским заступницима;
 8. одбијање пријема и давања на увид евиденције лицу које врши надзор над радом установе, родитељу, односно другом законском заступнику;
 9. неовлашћено присвајање, коришћење и приказивање туђих података;
 10. незаконит рад или пропуштање радњи чиме се спречава или онемогућава остваривање права детета, ученика или другог запосленог;
 11. неизвршавање или несавесно, неблаговремено или немарно извршавање послова или налога директора у току рада;
 12. злоупотреба права из радног односа;
 13. незаконито располагање средствима, школским простором, опремом и имо- вином установе;
 14. друге повреде радне обавезе у складу са Законом, односно другим пропи- сом о радним односима који се примењује на запослене у Школи.

Мере за тежу повреду радне обавезе из става 1. овог члана су новчана казна, удаљење са рада и престанак радног односа, односно:

 • Због учињене теже повреде радне обавезе из тач. 1)–4), 6), 9) и 17) става овог члана, запослени се привремено удаљује са рада до окончања дисциплинског поступка, у складу са Законом и законом којим се уређује рад;
 • Због учињене повреде радне обавезе из тач. 8) –18) става овог члана из- риче се:
 • новчана казна, у висини од 20%–35% од плате исплаћене за месец у коме је одлука донета, у трајању до шест месеци, или
 • удаљење са рада у трајању до три месеца, или
 • мера престанка радног односа уколико су наведене повреде учињене свесним нехатом, намерно или у циљу прибављања себи или другоме противправне имовинске користи;
 • Због учињене повреде радне обавезе из тач. 1)–7) став овог члана изриче се мера престанка радног односа.

Директор Школе има право да упути радника на проверу утврђивања алкохо- лисаности – алкотест или провером крви, када уз присуство два сведока – радника Школе, основано посумња да је радник под утицајем алкохола. Радник је дужан да се одмах подвргне алкотесту. Трошкове утврђивања сноси Школа.

Радник који одбије проверу из става 4. овог члана, сматра се да признаје по- вреду радне обавезе из става 1. тачка 6) овог члана.

 

 

 

 

 

Повреде забране

За бр а н а  д и с к р и м и на ци је Члан 9.

Запосленом у Школи је забрањено дискриминаторско поступање, којим се на непосредан или посредан, отворен или прикривен начин, неоправдано прави разлика или неједнако поступа, односно врши пропуштање (искључивање, огра- ничавање или давање првенства), у односу на лице или групе лица, као и на чла- нове њихових породица или њима блиска лица на отворен или прикривен начин, а који се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, статусу мигранта, односно расељеног лица, националној припадности или етничком пореклу, јези- ку, верским или политичким убеђењима, полу, родном идентитету, сексуалној оријентацији, имовном стању, социјалном и културном пореклу, рођењу, генет- ским особеностима, здравственом стању, сметњи у развоју и инвалидитету, брачном и породичном статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу, члан- ству у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним својствима, као и по другим основима утвр- ђеним законом којим се прописује забрана дискриминације.

Мере за тежу повреду забране из става 1. овог члана су новчана казна, удаље- ње са рада и престанак радног односа, односно:

 • Запослени се привремено удаљује са рада због учињене теже повреде забра- не из става овог члана до окончања дисциплинског поступка, у складу са Зако- ном и законом којим се уређује рад;
 • Запосленом који изврши повреду забране прописане ставом овог члана, изриче се мера престанка радног односа.

 

За бр а н а  на си љ а ,  з л ос т а вљ ањ а  и за не м а рив а ња

 

Члан 10.

Запосленом у Школи је забрањено да физички, психички, социјално, сексу- ално, дигитално и сваким другим насиљем, злоставља и занемарује другог запо- сленог, ученика, родитеља односно другог законског заступника или трећег ли- ца у установи.

Под насиљем и злостављањем подразумева се сваки облик једанпут учиње- ног, односно понављаног вербалног или невербалног понашања које има за после- дицу стварно или потенцијално угрожавање здравља, развоја и достојанства лич- ности ученика.

Занемаривање и немарно поступање представља пропуштање запосленог да обезбеди услове за правилан развој ученика.

Под физичким насиљем сматра се: физичко кажњавање ученика од стране запосленог; свако понашање које може да доведе до стварног или потенцијалног телесног повређивања ученика; насилно понашање запосленог према ученику.

 

 

 

 

 

Под психичким насиљем сматра се понашање које доводи до тренутног или трајног угрожавања психичког и емоционалног здравља и достојанства.

Под социјалним насиљем сматра се искључивање ученика из групе вршњака и различитих облика активности установе.

Под сексуалним  насиљем  и злостављањем сматра се  понашање којим се ученик сексуално узнемирава, наводи или приморава на учешће у сексуалним активностима које не жели, не схвата или за које није развојно дорастао или се користи за проституцију, порнографију и друге облике сексуалне експлоатације. Под дигиталним насиљем и злостављањем сматра се злоупотреба информа- ционо комуникационих технологија која може да има за последицу повреду дру-  ге личности и угрожавање достојанства и остварује се слањем порука електрон- ском поштом, смс-ом, ммс-ом, путем веб-сајта (veb site), четовањем, укључива-

њем у форуме, социјалне мреже и другим облицима дигиталне комуникације.

Мере за тежу повреду забране из става 1. овог члана су новчана казна, удаље- ње са рада и престанак радног односа, односно:

 • Запослени се привремено удаљује са рада због учињене теже повреде забра- не из става овог члана до окончања дисциплинског поступка, у складу са Зако- ном и законом којим се уређује рад;
 • Запосленом који изврши повреду забране прописане ставом овог члана, изриче се мера престанка радног односа.

 

За бр а н а  по на ш а ња  кој е  вр е ђ а  угл е д ,

ча ст  ил и  д о с т ој анс т в о

 

Члан 11.

Забрањено је свако понашање запосленог према ученику и према родитељу, одно- сно другом законском заступнику којим се вређа углед, част или достојанство.

Мере за тежу повреду забране из става 1. овог члана су новчана казна, удаље- ње са рада и престанак радног односа, односно:

 • Запослени се привремено удаљује са рада због учињене теже повреде забра- не из става овог члана до окончања дисциплинског поступка, у складу са Зако- ном и законом којим се уређује рад;
 • Запосленом који изврши повреду забране из става овог члана једанпут, изриче се новчана казна или привремено удаљење са рада три месеца;
 • Запосленом који други пут изврши повреду забране из става овог члана, изриче се мера престанка радног односа.

Новчана казна за тежу повреду радне обавезе из става 2. тачка 2) овог члана, изриче се у висини од 20%–35% од плате исплаћене за месец у коме је одлука доне- та, у трајању до шест месеци.

 

За бр а н а  ст ра на ч к ог  ор г а ни зо ва ња  и дел о в а ња

 

Члан 12.

Запосленом је у Школи забрањено страначко организовање и деловање и кори- шћење простора установе у те сврхе.

 

 

 

 

 

Мере за тежу повреду забране из става 1. овог члана су новчана казна, удаље-  ње са рада и престанак радног односа, односно:

 • Запослени се привремено удаљује са рада због учињене теже повреде забра- не из става овог члана до окончања дисциплинског поступка, у складу са Зако- ном и законом којим се уређује рад;
 • Запосленом који изврши повреду забране прописане ставом овог члана, изри- че се мера престанка радног односа.

 

III  ДИСЦИПЛИНСКИ ПОСТУПАК

 

Члан 13.

Дисциплински поступак се покреће и води за:

 • учињену тежу повреду радне обавезе из члана овог Правилника, и
 • повреду забране из чл. 9 – овог Правилника.

Директор Школе покреће и води дисциплински поступак, доноси решење и из- риче меру у дисциплинском поступку против запосленог.

 

Покретање дисциплинског поступка

 

Члан 14.

Дисциплински поступак против запосленог покреће директор Школе писме- ним закључком, који садржи нарочито:

 • податке о запосленом који је учинио повреду (име и презиме, година рођења, место становања, радно место на које је распоређен);
 • опис повреде забране, односно радне обавезе;
 • време, место и начин извршења дела;
 • доказе који указују на извршење повреде радне обавезе;
 • обавештење запосленом да има право да ангажује браниоца.

 

Члан 15.

Запослени је дужан да се писмено изјасни на наводе из закључка из члана 14.

овог Правилника у року од осам дана од дана пријема закључка.

Удаљавање са рада Члан 16.

Запослени се до окончања дисциплинског поступка привремено удаљава са рада због:

 1. извршење кривичног дела на раду или у вези са радом;
 2. подстрекавање на употребу алкохолних пића код деце и ученика, или омогу- ћавање, давање или непријављивање набавке и употребе;
 3. подстрекавање на употребу наркотичког средства или психоактивне супстанце код ученика или њено омогућавање, или непријављивање набавке и употребе;
 4. ношење оружја у Школи;

 

 

 

 

 

 1. долазак на рад у припитом или пијаном стању, употреба алкохола или дру- гих опојних средстава;
 2. неспровођење мера безбедности деце, ученика и запослених;
 3. незаконито располагање средствима, школским простором, опремом и имо- вином установе;
 4. повреде забране из чл. 9 – 12. овог Правилника.

Вођење дисциплинског поступка Члан 17.

Дисциплински поступак против запосленог води директор школе. Дисциплински поступак против запосленог је хитан.

 

Члан 18.

Директор заказује расправу ради утврђивања дисциплинске одговорности за- посленог најраније у року од десет дана од дана достављања закључка запосленом.

 

Члан 19.

Позив за рочиште доставља се запосленом против кога се води дисциплински поступак његовом браниоцу, као и представнику синдиката чији је запослени члан.

Усмена расправа Члан 20.

Дисциплински поступак је јаван.

Јавност се може искључити ако је потребно обезбедити чување државне, слу- жбене или друге прописане тајне и ради заштите интереса малолетних лица.

Одлуку о искључењу јавности доноси директор.

 

Члан 21.

Запослени чија се одговорност утврђује мора бити саслушан, са правом да усмено изложи своју одбрану, сам или преко заступника, а може за раправу доста- вити и писмену одбрану.

Ако је запослени на раправу уредно позван, а без оправданог разлога се не ода- зове позиву, расправа се може одржати и без присуства запосленог.

 

Члан 22.

О одржаном рочишту, саслушању запосленог, сведока у поступку и спровође- њу других доказа у поступку води се записник.

 

Доношење одлуке у дисциплинском поступку и изрицање дисциплинске мере

 

Члан 23.

Директор доноси решење и изриче меру у у дисциплинском поступку против запосленог.

 

 

 

 

 

Приликом доношења одлуке о изрицању дисциплинске мере, директор ће има- ти у виду:

 • тежину учињене повреде и њене последице;
 • степен одговорности запосленог;
 • раније понашање запосленог;
 • понашање после учињене повреде, и
 • друге олакшавајуће и отежавајуће околности.

 

Члан 24.

По спроведеном дисциплинском поступку директор Школе доноси решење којим се запослени оглашава кривим и изриче дисциплинска мера, ослобађа од одговорности или се поступак обуставља, са образложењем и поуком о правном леку.

Решење из става 1. овог члана директор школе је дужан, најдоцније у року од осам дана од дана доношења, да достави запосленом, његовом браниоцу и подно- сиоцу захтева.

 

Поступање другостепеног органа у дисциплинском поступку

 

Члан 25.

Против решења о дисциплинској одговорности запослени има право на жалбу Школском одбору у року од 15 дана од дана достављања решења директора.

Школски одбор дужан је да одлучи по жалби у року од 15 дана од дана доста- вљања жалбе.

Школски одбор решењем ће одбацити жалбу, уколико је неблаговремена, не- допуштена или изјављена од стране неовлашћеног лица.

Школски одбор ће решењем одбити жалбу када утврди да је поступак доношења решења правилно спроведен и да је решење на закону засновано, а жалба неоснована.

Ако Школски одбор утврди да су у првостепеном поступку одлучне чињенице непотпуно или погрешно утврђене, да се у поступку није водило рачуна о правили- ма поступка или да је изрека побијаног решења нејасна или је у противречности са образложењем, решењем ће поништити првостепено решење и вратити предмет ди- ректору Школе на поновни поступак.

Против новог решења директора Школе запослени има право на жалбу.

Ако Школски одбор не одлучи по жалби или ако запослени није задовољан другостепеном одлуком, може се обратити надлежном суду у року од 30 дана од дана истека рока за доношење решења, односно од дана достављања решења.

У радном спору запослени који побија коначно решење, тужбом мора обухва- тити и првостепено и другостепено решење.

 

Застарелост покретања и вођења дисциплинског поступка

Члан 26.

Покретање дисциплинског поступка застарева:

 • у року од три месеца од дана сазнања за повреду радне обавезе и учиниоца, односно,

 

 

 

 

 

 • у року од шест месеци од дана када је повреда учињена, осим ако је учињена повреда забране из чл. 9 –12. овог Правилника, у ком случају покретање дисциплин- ског поступка застарева у року од две године од дана када је учињена повреда забране.

Вођење дисциплинског поступка застарева у року од шест месеци од дана по- кретања дисциплинског поступка.

Застарелост не тече ако дисциплински поступак не може да се покрене или во- ди због одсуства запосленог или других разлога у складу са законом.

 

Евиденција о изреченим дисциплинским мерама

 

Члан 27.

Школа води евиденцију о изреченим дисциплинским мерама запослених.

 

IV  МАТЕРИЈАЛНА ОДГОВОРНОСТ

 

Члан 28.

Запослени који у раду, односно у вези са радом, намерно или из крајње непа- жње проузрокује штету Школи, дужан је да је надокнади.

Поступак утврђивања одговорности за штету покреће, води и доноси решење директор Школе.

 

Члан 29.

Ако је штету проузроковало више запослених, сваки запослени је одговоран за део штете коју је проузроковао.

Ако се не може утврдити удео сваког запосленог у проузроковању штете, сматра се да су сви запослени подједнако одговорни и штету надокнађују у једнаким деловима.

Ако је више запослених проузроковало штету кривичним делом са умишља- њем за штету одговарају солидарно.

 

Члан 30.

Постојање штете и околности под којима је она настала, њену висину, као и ко је ште- ту учинио, утврђује Комисија за накнаду штете од три члана коју именује директор школе.

 

Члан 31.

Висина штете утврђује се на основу ценовника или књиговодствене вредности ствари. Ако се висина штете не може утврдити на овај начин или би проузроковало несразмерне трошкове, висина штете утврђује се у паушалном износу, проценом штете или вештачењем преко стручног лица.

 

Члан 32.

На основу спроведеног поступка, директор доноси решење којим се запослени оглашава одговорним за проузроковану штету и обавезује да штету накнади, осло- бађа од одговорности или се поступак обуставља.

 

 

 

 

 

Члан 33.

Решењем којим се налаже запосленом да штету надокнади, утврђује се начин на који ће запослени да надокнади штету и у ком року. Ако запослени у року од три месеца не накнади штету, школа покреће поступак пред надлежним судом.

 

Члан 34.

У оправданим случајевима, директор може, делимично ослободити запосленог од накнаде штете коју је проузроковао, полазећи од утицаја штете на процес рада, извршавања радних обавеза запослених, као и од материјалног стања запосленог.

 

Члан 35.

Ако је Школа надокнадила штету коју је запослени на раду или у вези са ра- дом проузроковао трећем лицу, запослени је дужан да износ исплаћене штете на- докнади Школи, ако је штету проузроковао намерно или из крајње непажње.

 

Члан 36.

Против решења директора за накнаду штете запослени има право приговора Школском одбору, у року од 15 дана од дана достављања одлуке.

Школски одбор је дужан да у року од 15 дана донесе одлуку по уложеном приговору.

 

Члан 37.

Рок застарелости потраживања накнаде штете износи 3 године, и почиње да тече од дана сазнања за штету и учиниоца.

Када је штета проузрокована кривичним делом, а за кривично гоњење је пред- виђен дужи рок застарелости, захтев за накнаду штете према одговорном лицу за- старева када истекне време застарелости кривичног гоњења.

 

V  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 38.

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана по објављивању на огласној табли шко- ле. За све што није регулисано овим Правилником примењиваће се одредбе Закона о ра- ду, Закона о основама система образовања и васпитања, Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика и Статута школе.

 

Члан 39.

Дисциплински поступци започети до дана ступања на снагу овог Правилника, окончаће се по одредбама закона, односно општег акта, који су важили до ступања на снагу овог Правилника.

Члан 40.

Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о дисци- плинској и материјалној одговорности запослених број        од          . године.

 

Председник Школског одбора

 

 

 

 

 

 

 

На основу чл. 108. став 1. и 119. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88/2017, у даљем тексту: За- кон) и члана 199        Статута Основне школе “Јован Јовановић Змај” (у даљем тексту: Школа), у сарадњи с надлежним органом општине/града Новог Пазара, школски одбор Школе на седници одржаној            20    . године, донео је

 

ПРАВИЛНИК

О МЕРАМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА ЗА ВРЕМЕ БОРАВКА У ШКОЛИ И СВИХ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ОРГАНИЗУЈЕ ОСНОВНА ШКОЛА

Јован Јовановић Змај

(назив школе)

 1. Основне одредбе Члан

Правилником о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време боравка у Школи и за време извођења свих активности које организује Шко- ла (у даљем тексту: Правилник) прописују се мере, начин и поступак заштите уче- ника Школе и начин њиховог спровођења.

Заштита и безбедност ученика спроводи се у складу са упутством које је про- писао министар надлежан за послове образовања и васпитања (Упутство за доно- шење општег акта о заштити и безбедности деце и ученика у установама образова- ња и васпитања Министарства просвете, науке и технолошког развоја, бр. 610-00- 953/2014-01 од 22.12.2014. године).

 

Члан 2.

Средства за спровођење мера из члана 1. Правилника, на начин прописан Пра- вилником, обезбеђују се у буџету јединице локалне самоуправе, у складу са чланом

 1. став тачка 8) Закона.

Члан 3.

Правилником се обезбеђује ученицима право на заштиту и безбедност:

 • у школској згради и школском дворишту;
 • на путу између куће и Школе;
 • ван школске зграде и школског дворишта – за време остваривања образов- но-васпитног рада или других наставних и ваннаставних активности које органи- зује Школа.

Ученици имају право на заштиту и безбедност од:

 • поступака других лица,
 • болести и повреда,
 • пожара, поплаве, елементарних непогода и других природних појава које могу угрозити безбедност.

 

 

 

 

 

Члан 4.

Одељењски старешина и предметни наставници у обавези су да у свакоднев- ном контакту са ученицима, нарочито на часовима одељењске заједнице и када са ученицима обрађују одговарајуће програмске садржаје, ученике упознају са опа- сностима са којима се могу суочити за време боравка у школи и извођења других активности које организује Школа, као и са начином понашања којим се те опасно- сти могу избећи или отклонити.

Запослени, родитељи, односно други законски заступници и ученици обавезни су да директору, помоћнику директора, секретару Школе, дежурном наставнику или другом овлашћеном лицу пријаве сваку појаву за коју посумњају да би могла да угрози заштиту и безбедност ученика.

 

Члан 5.

Одредбе Правилника дужни су да поштују директор Школе (у даљем тексту: директор), помоћник директора, сви запослени у Школи, ученици, родитељи, одно- сно други законски заступници и трећа лица када се налазе у школској згради, школском дворишту или на другом месту на којем се остварује образовно-васпитни рад или друга активност у организацији Школе.

 

Члан 6.

Неспровођење мера безбедности ученика од стране запослених, прописаних Правилником, сматра се тежом повредом радне обавезе, за коју се води дисциплин- ски поступак, и за коју може да се изрекне новчана казна или удаљење са рада у трајању до три месеца, или мера престанка радног односа, уколико се неспровође- ње мера безбедности учини свесним нехатом, намерно или у циљу прибављања се- би или другоме противправне имовинске користи (сагласно одредбама Правилника о дисиплинској и материјалној одговорности запослених Школе). Дисциплинска одговорност запослених не искључује кривичну и материјалну одговорност.

Понашање ученика којим угрожава властиту или безбедност других ученика и запослених у Школи, у школским и другим активностима које организује Школа, прописаних овим Правилником, сматра се тежом повредом обавеза ученика, за коју се води васпитно-дисциплински поступак и изричу мере у складу са Правилником о васпитно-дисциплинској одговорности ученика у Школи.

 

Члан 7.

Запослени, родитељи и ученици обавезни су да директору, помоћнику дирек- тора, секретару Школе, дежурном наставнику или другом овлашћеном лицу прија- ве сваку појаву за коју посумњају да би могла да угрози безбедност ученика.

 

Члан 8.

Посебна обавеза директора и помоћника директора је да повремено, без прет- ходне најаве, а најмање четири пута месечно, проверавају да ли се спроводе мере за остваривање заштите и безбедности ученика.

Неспровођење мера за безбедност и заштиту ученика, прописаних Правилни- ком, представља разлог за разрешење директора, у складу са Статутом Школе.

 

 

 

 

 

Члан 9.

Ради спровођења мера утврђених Правилником, Школа сарађује са државним органима, органима општине/града Новог Пазара и другим субјектима и надлежним институцијама са којима је таква сарадња потребна у поступку обезбеђивања и спровођења мера утврђених Правилником.

 

Члан 10.

На материју коју уређује Правилник примењују се и одредбе других општих аката Школе чија је примена важна за остваривање заштите и безбедности ученика. На  остваривање  заштите  и  безбедности  ученика  у  издвојеним  одељењима Школе сходно се примењују одредбе Правилника и одредбе других општих аката

Школе чија је примена важна за ту материју.

 

2.  Заштита и безбедност у школској згради и школском дворишту

 

Члан 11.

За време трајања наставе и других активности, стално су откључана само глав- на улазна врата Школе и само једна капија која води у школско двориште.

За откључавање капија на школском дворишту и улазних врата овлашћени су домар, директор, помоћник директора, секретар.

Домар откључава капију на школском дворишту 15 мин. пре почетка наставе и главна улазна врата, улаз за ученике, проверава стање школских просторија и о то- ме обавештава директора, помоћника директора или секретара, а у случају потребе предузима неопходне мере.

 

Члан 12.

Када се у Школи не изводи настава и друге активности, све капије на школ- ском дворишту и сва улазна врата на школској згради су закључана.

За откључавање капије и улаза на почетку радног времена у првој смени и за закључавање капије и улаза на крају радног времена задужен је домар, а у његовом одсуству – друго лице, по овлашћењу директора или помоћника директора.

 

Члан 13.

Понашање ученика пре, за време и после одржавања наставе и других активно- сти у Школи, улаз и излаз из Школе, дежурства, односи са другим ученицима и запо- сленим и друга права, обавезе и одговорности ученика које се односе на њихово по- нашање, уређени су општим актом којим се прописују правила понашања у Школи.

Обавезе дежурних наставника пре почетка наставе, за време одмора и након завршетка наставе, за време боравка ученика у Школи, уређени су општим актом којим се прописују правила понашања у Школи.

Обавезе одељењских старешина, наставника и свих запослених, као и родите- ља за време боравка у Школи и пријем и кретање лица која долазе у Школу, забра- на пушења, уношења експлозивних материја и других опасних предмета, уређени су општим актом којим се прописују правила понашања у Школи.

 

 

 

 

 

3.  Заштита од болести и повреда

 

Члан 14.

Ради остваривања заштите и безбедности ученика од болести и ширења зара- зе, Школа:

 • стара се о уредности и чистоћи школских просторија и школског дворишта, у складу са санитарно – хигијенским прописима и мерама;
 • организује обављање прописаних периодичних систематских лекарских прегледа запослених и ученика;
 • поступа по мерама надлежних органа наложеним у складу са прописима у области здравства;
 • у случају промена код ученика које се односе на његово здравствено стање обавештава родитеља, предузима хитне мере уколико су неопходне и сарађује са школским лекаром и надлежним здравственим институцијама.

 

Члан 15.

Ради остваривања заштите и безбедности ученика од повреда, Школа:

 • према својим могућностима, обезбеђује набавку и коришћење школског на- мештаја, наставних и других средстава који су безбедни за употребу и одговарају психофизичким својствима ученика;
 • примењује стандарде и нормативе који се односе на школски простор, број ученика у одељењу и друге услове за обављање делатности;
 • обезбеђује стални надзор наставника или стручног сарадника за време рада на уређајима или с предметима који могу изазвати повреду, као и за време извође- ња активности које представљају потенцијалну опасност за настанак повреде;
 • родитеља, односно другог законског заступника ученика чије здравствено стање, према процени директора, помоћника директора, наставника или стручног сарадника, може представљати опасност за друге ученике и запослена лица, обаве- зује да таквог ученика одведе на одговарајући преглед и забрањује му долазак на наставу и друге активности које организује Школа, док надлежни лекар не потврди да опасност не постоји;

5)                                                                                                                    .

 

Члан 16.

Обавеза родитеља, односно другог законског заступника је да ученика, чије је здравствено стање такво да може да представља опасност за друге ученике и запосле- не, одведу на одговарајући здравствени преглед и не шаљу га на наставу и друге ак- тивности које организује Школа, док не добије одговарајућу потврду лекара о здрав- ственој способности.

 

4. Заштита од пожара, поплаве, електричне струје, удара грома и других опасних појава

 

Члан 17.

Ради остваривања заштите од пожара, запослени и ученици су дужни да спрово- де мере прописане Законом о заштити од пожара, других прописа који уређују ову

 

 

 

 

 

материју, планова заштите од пожара, одлука надлежног органа јединице локалне са- моуправе, школског одбора и других органа, као и општег акта Школе којим се уре- ђују начин, поступак и мере у области противпожарне заштите.

 

Члан 18.

Ради остваривања заштите и безбедности од поплаве и изливања фекалија, до- мар свакодневно проверава исправност водоводних и канализационих инсталација и предузима потребне мере у случају уочених промена које могу угрозити безбед- ност ученика и запослених у Школи.

Сви запослени и ученици обавезни су да без одлагања обавесте домара, дирек-  тора, помоћника директора или секретара о уоченим променама на водоводним и канализационим инсталацијама, које могу угрозити безбедност ученика и запосле- них у Школи.

 

Члан 19.

Ради остваривања заштите и безбедности од електричне струје, домар свакоднев- но проверава исправност електричних инсталација и предузима потребне мере у случа- ју уочених промена које могу угрозити безбедност ученика и запослених у Школи.

Сви запослени и ученици обавезни су да без одлагања обавесте домара, дирек- тора, помоћника директора или секретара о уоченим променама на електричним инсталацијама, које могу угрозити безбедност.

 

Члан 20.

Уређаји, други предмети и материје који се користе у наставном процесу, за одржавање хигијене или у друге сврхе морају се држати ван домашаја неовлашће- них лица, ако могу представљати опасност по живот и здравље ученика.

 

Члан 21.

Ради остваривања заштите и безбедности од удара грома, Школа редовно прове- рава исправност громобранских инсталација, у складу са прописима у тој материји.

Сви запослени и ученици обавезни су да без одлагања обавесте домара, дирек- тора, помоћника директора или секретара о уоченим променама на громобранским инсталацијама, које могу довести у питање њихово функционисање.

Поред спровођења мера из ст. 1. и 2. овог члана, Школа је обавезна да за време грмљавине обезбеди да ученици буду у школској згради.

 

Члан 22.

Заштита и безбедност од других опасних ствари и појава остварује се сходном применом чл. 17. до 21. овог Правилника.

 

5.  Заштита и безбедност на путу између куће и Школе

 

Члан 23.

Директор Школе је обавезан да сарађује са органима надлежним за безбедност саобраћаја и прати стање саобраћајне сигнализације на прилазима Школи.

 

 

 

 

 

Сваки запослени обавезан је да о уоченим недостацима на саобраћајној сигна- лизацији обавести директора, помоћника директора или секретара, који ће ради ре- шавања проблема ступити у контакт с надлежним органима.

 

Члан 24.

Школа пред надлежним органима покреће иницијативе ради побољшања безбед- ности у саобраћају на прилазима Школи (постављање “лежећих полицајаца”, семафора и других уређаја, организовање дежурства саобраћајних полицајаца и тако даље).

 

Члан 25.

Заштита ученика у саобраћају обезбеђује се организовањем предавања саобра- ћајних стручњака, приказивањем филмова о саобраћају, разговором на часовима одељењске заједнице и родитељским састанцима.

Поред активности усмерених на побољшање безбедности у саобраћају, у вези са заштитом и безбедношћу ученика на путу од куће до Школе и обратно, дирек- тор, помоћник директора и запослени из реда наставног особља:

 • опомињу ученика којег сретну на његовом путу од куће до Школе или обратно, ако се небезбедно понаша;
 • о сваком небезбедном понашању ученика обавештавају његовог одељењ- ског старешину, који о томе обавештава његовог родитеља и предузима друге мере;

3)                                                                                                                      .

 

6.  Заштита и безбедност ван зграде Школе и школског дворишта, за време остваривања образовно-васпитног рада и

других активности које организује Школа

Члан 26.

На остваривање заштите и безбедности ученика за време боравка на излету, екскурзији или настави у природи, као и за време извођења неке друге активности ван зграде Школе и школског дворишта, примењују се основне одредбе овог Пра- вилника, а сходно се примењују његове одредбе о остваривању заштите и безбедно- сти ученика у згради Школе и школском дворишту.

Поред одредаба из става 1. овог члана, на остваривање заштите и безбедности ученика ван зграде Школе и школског дворишта, за време остваривања образовно- васпитног рада и других активности које организује Школа, примењују се и одред- бе чл. 27. и 28. Правилника.

 

7.  Заштита и безбедност ученика за време извођења излета, екскурзија и наставе у природи и сличних активности

 

Члан 27.

Екскурзија и настава у природи, као облици образовно-васпитног рада, изводе се у складу са школским програмом, који је донет на основу одговарајућег важећег наставног плана и програма, годишњим планом рада Школе и програмом за органи- зовање екскурзије и наставе у природи.

Екскурзија и настава у природи се може изводити након добијене сагласности Савета родитеља Школе.

 

 

 

 

 

Члан 28.

Приликом избора понуђача за извођење излета, екскурзије, наставе у природи и сличних активности са ученицима, Школа ће посебну пажњу посветити његовој оспособљености за остваривање заштите и безбедности ученика за време активно- сти која се организује.

Уговор који се закључује за извођење екскурзије и наставе у природи мора да садржи посебне ставке које се односе на предузимање мера заштите и безбедно- сти ученика.

Оспособљеност понуђача за остваривање заштите и безбедности ученика од- носи се нарочито на:

 • поседовање одговарајуће лиценце за рад;
 • кадровску и техничку опремљеност за организовање путовања ученика;
 • кадровску и техничку опремљеност за остваривање заштите и безбедности ученика у објекту у којем су смештени (физичко и техничко обезбеђење објекта, обезбеђена медицинска помоћ и тако даље);
 • квалитет исхране ученика.

5)                                                                                                                    .

Смештај ученика на екскурзији и извођење наставе у природи мора се обезбе- дити само у објектима који испуњавају услове за извођење ових облика образовно- васпитног рада.

Пре поласка на наставу у природи Школа обавезно организује лекарски пре- глед свих ученика.

Такође, неопходно је одредити предметне наставнике који ће пратити рад уче- ника, обучити ученике за примену мера заштите на раду и упознати их са њиховим правима, обавезама и одговорностима везано за остваривање практичне наставе.

 

8.  Обавезе Школе у заштити ученика од дискриминације, злостављања, занемаривања, вређања угледа, части или

достојанства и страначког организовања и деловања

 

Члан 29.

У Школи су забрањене дискриминација и дискриминаторско поступање, којим се на непосредан или посредан, отворен или прикривен начин, неоправдано прави разлика или неједнако поступа, односно врши пропуштање према ученицима а које се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, статусу мигранта, односно расељеног лица, националној припадности или етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу, родном идентитету, сексуалној оријентацији, имовном стању, социјалном и културном пореклу, рођењу, генетским особености- ма, здравственом стању, сметњи у развоју и инвалидитету, изгледу и другим ствар- ним, односно претпостављеним личним својствима, као и по другим основима утврђеним законом којим се прописује забрана дискриминације.

Остваривању овог вида заштите и безбедности ученика служе поштовање од- редаба Правила понашања у Школи и активности стручног тима Школе за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања.

 

 

 

 

 

Школа је дужна да предузме све мере прописане Правилником и законским пропи- сима када се посумња или утврди дискриминаторно понашање према ученику у Школи.

У препознавању и спровођењу превентивних и интервентних активности у ве-  зи забране дискриминације, Школа је у обавези да поступа у складу са следећим подзаконским актима:

 • Актом који регулише поступање Школе када се посумња или утврди дис- криминаторно понашање, начине спровођења превентивних и интервентних актив- ности, обавезе и одговорности запосленог, ученика, одраслог, родитеља односно другог законског заступника, трећег лица у Школи, органа и тела Школе и друга питања од значаја за заштиту од дискриминације, који прописује министар надле- жан за послове образовања и васпитања;
 • Актом којим се утврђују ближи критеријуми за препознавање облика дис- криминације од стране запосленог, ученика или трећег лица у Школи, а који зајед- нички прописују министар надлежан за послове образовања и васпитања и мини- стар надлежан за послове људских права.

Члан 30.

У Школи је забрањено физичко, психичко, социјално, сексуално, дигитално и свако друго насиље, злостављање и занемаривање ученика, а сходно тумачењима ових појмова утврђеним у члану 111. Закона и подзаконским актима.

Школа ће одмах поднети пријаву надлежном органу ако се код ученика приме- те знаци насиља, злостављања или занемаривања, нарочито ако је то учињено од стране родитеља, односно другог законског заступника или трећег лица у Школи.

Члан 31.

У Школи је забрањено свако понашање запосленог према ученику и ученика према другом ученику којим се вређа углед, част или достојанство.

Директор Школе дужан је да у року од три дана од дана сазнања за повреду за- бране из става 1. овог члана предузме одговарајуће активности и мере у оквиру над- лежности Школе.

Школа ће своје поступање када се посумња или утврди вређање угледа, части или достојанства, у погледу начина спровођења превентивних и интервентних ак- тивности, услова и начина за процену ризика, начина заштите и других питања од значаја за заштиту, спроводити у складу са посебним подзаконским актом.

9.  Завршне одредбе Члан 32.

Даном ступања на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о за-

штити и безбедности ученика заведен под деловодним бројем   од        године.

 

Члан 33.

Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Школе.

 

Председник школског одбора

 

 

 

 

 

 

 

На основу чл. 119 став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и вас- питања (“Службени гласник РС” бр. 88/2017) и члана 199.     Статута школе, Школ- ски одбор Основне школе “Јован Јовановић Змај” , на седници одржаној дана                                     године, донео је

 

ПОСЛОВНИК

О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ” (назив школе)

1.  Основне одредбе Члан 1.

Пословником о раду Школског одбора (у даљем тексту: Пословник) Основне школе “Јован Јовановић Змај” (у даљем тексту: Школа) ближе се уређује организација и рад Школског одбора, а нарочито: припремање и сазивање седнице, ток седнице и одлучивање, одлучивање без одржавања седнице, одржавање реда на седници, од- лагање и прекид седнице, као и вођење записника са седнице Школског одбора, на- чин остваривања права и дужности чланова Школског одбора, делокруг рада коми- сија и других тела Школског одбора, као и друга питања од значаја за рад Школ- ског одбора.

 

Члан 2.

Школски одбор је орган управљања у Школи и има девет чланова укључујући и председника.

Школски одбор чине по три представника из реда запослених у Школи, роди- теља, односно других законских заступника и три представника на предлог једини- це локалне самоуправе.

Мандат Школског одбора траје четири године.

Надлежност Школског одбора, начин именовања чланова и друга питања рада Школског одбора утврђена су Статутом Школе.

 

 

 

Рад Школског одбора је јаван.

Члан 3.

 

У случајевима када то налажу интереси Школе или правила о чувању пословне тајне, Школски одбор може одлучити да седница или један њен део, не буде јавна. У том случају седници присуствују само лица чије је присуство обавезно.

Када се решава по приговору ученика јавност је искључена.

Седницама Школског одбора присуствује и учествује у њиховом раду пред- ставник синдиката у Школи, без права одлучивања.

Седницама Школског одбора присуствују и учествују у њиховом раду два представника Ученичког парламента, без права одлучивања.

 

 

 

 

 

Члан 4.

Председник Школског одбора (у даљем тексту: Председник), односно његов заменик старају се о правилној примени одредаба овог Пословника.

Одредбе овог Пословника примењују се на сва лица која присуствују седници.

 

Члан 5.

Прву седницу Школског одбора у новом сазиву (у даљем тексту: конститутив- на седница) сазива и води председник Школског одбора претходног сазива.

На конститутивној седници се верификује мандат нових чланова Школског од-  бора и врши избор председника и заменика председника Школског одбора.

Избор новог председника и заменика председника Школског одбора врши се јавним гласањем.

2.  Рад школског одбора Члан 6.

Школски одбор ради и одлучује на седници којој присуствује већина чланова од укупног броја чланова Школског одбора (најмање пет чланова).

Седнице Школског одбора одржавају се по правилу у просторијама Школе.

 

Члан 7.

Седнице Школског одбора се одржавају по потреби, у складу са динамиком утврђеном Планом рада Школског одбора, који је саставни део Годишњег плана ра- да Школе.

Школски одбор може, у изузетно хитним случајевима, на предлог директора Школе, када је потребно донети одлуку која се односи на текуће пословање Школе одлучивати и без одржавања седнице – телефонским гласањем, видео конференциј- ском везом и везом оствареном путем ВОИП протокола, ако се томе не противи ни- један члан Школског одбора ни директор Школе.

Овим гласањем руководи секретар Школе, односно лице које одреди директор у случају одсуства секретара Школе.

Тако донету одлуку чланови Школског одбора који су гласали телефонским путем, видео конференцијском везом и везом оствареном путем ВОИП протокола, потврђују на наредној седници.

 

3.  Сазивање и припремање седнице

 

Члан 8.

Председник припрема седницу Школског одбора и сазива је по сопственој иницијативи, на захтев директора Школе или најмање 3 члана Школског одбора и председава њом.

Иницијативу за сазивање седнице могу поднети и Наставничко веће, репрезен- тативни синдикат, Савет родитеља и Ученички парламент.

У случају његове спречености седницу сазива и њоме председава његов заменик.

 

 

 

 

 

Председник Школског одбора стара се о формулисању одлуке, закључка, као и извршењу донетих одлука.

О иницијативи о сазивању седнице одлучује председник и о свом ставу обаве- штава предлагача и директора Школе одмах, а најкасније у року од 3 дана од дана пријема предлога.

 

Члан 9.

У припреми седнице учествују председник Школског одбора, директор Школе и лица за послове из делокруга свога рада, ако су на дневном реду седнице.

Припремање седнице подразумева:

 1. утврђивање предлога дневног реда.
 2. одређивање известиоца по појединим питањима,
 3. припремање одговарајућег материјала,
 4. обезбеђивање просторије за седницу.

 

Члан 10.

У предлог дневног реда Школског одбора могу се уврстити само питања из надлежности Школског одбора прописаних Статутом Школе.

 

Члан 11.

У позиву за седницу се морају назначити предлог дневног реда, дан, час и ме- сто одржавања седнице.

Позив за седницу мора се доставити члановима најкасније 3 дана пре одржава- ња седнице.

Изузетно у хитним случајевима председник може да сазове седницу Школског одбора у краћем року, с тим што се дневни ред предлаже на самој седници.

Уз позив за седницу се доставља и материјал, односно извод из материјала.

Поједини материјали се могу доставити и касније, на сам дан седнице, уколико из оправданих разлога нису могли да буду достављени раније.

Одлука о сазивању седнице и предложени дневни ред објављују се на огласној табли Школе.

4.  Ток рада на седници Члан 12.

Седницама Школског одбора председава председник.

Председника у случају спречености замењује заменик председника.

Ако је и заменик председника спречен, седницом Школског одбора председава један од чланова Школског одбора који се бира на седници.

Председник утврђује присутност и одсутност чланова.

За пуноважно одлучивање потребно је да Школски одбор донесе одлуку већи- ном гласова од укупног броја чланова.

Председник отвара седницу и пошто претходно утврди постојање кворума, констатује да седница може да почне са радом.

 

 

 

 

 

Ако председник утврди на почетку седнице да не постоји кворум, седница се одлаже, односно прекида рад, истовремено заказујући нову седницу или наставак прекинуте седнице, одређујући дан и сат.

Одсутни чланови Школског одбора са одложене седнице о часу и дану нове седнице, писмено се обавештавају.

 

Члан 13.

Право и дужност члана Школског одбора је да присуствује седници.

У случају спречености да присусуствује седници, члан је дужан да о томе оба- вести председника Школског одбора и секретара Школе најкасније један дан пре одржавања седнице.

Оправданост одсуствовања са седнице утврђује председник, о чему се обаве- штава Школски одбор пре почетка седнице.

 

Члан 14.

Председник Школског одбора, односно његов заменик стара се да се правилно одвија рад и одржава ред на седници.

Председник има следећа права и дужности:

 • стара се да се рад на седници одвија према утврђеном дневном реду;
 • даје реч члановима Школског одбора и другим учесницима на седници;
 • одобрава у оправданим случајевима појединим члановима напуштање седнице;
 • потписује донете одлуке и закључке;
 • врши и друге послове у складу са одговарајућим прописима.

 

Члан 15.

Члан Школског одбора има права и дужности;

 • да присуствује седницама Школског одбора и да активно учествује у њего- вом раду;
 • да подноси предлоге за доношење одлука, закључака и препорука;
 • да предложи измене и допуне дневног реда;
 • врши и друга права и дужности које проистичу из одредаба закона, статута и општих аката Школе.

 

Члан 16.

Отварајући седницу и после констатације о постојању кворума председник да- је потребна саопштења у вези са радом на седници истовремено обавештавајући Школски одбор о оправдано одсутним члановима који су пријавили изостанак, на- кон чега се усваја записник са предходне седнице.

Уколико има примедби на записник са претходне седнице о њиховој основано- сти одлучује се на седници без расправе и уколико која од примедби буде усвојена на самој седници, врши одговарајуће измене записника.

 

Члан 17.

Дневни ред предлаже председник.

 

 

 

 

 

Предложени дневни ред може бити измењен и допуњен предлогом сваког чла- на Школског одбора о чему се као и о самом дневном реду одлучује без расправе. Председник проглашава коначно утврђени дневни ред седнице, па се прелази на расправљање о појединим тачкама дневног реда.

Поступак разматрања поједине тачке дневног реда састоји се из: уводних напо- мена председника и известиоца, расправе и одлучивања.

 

Члан 18.

Расправа на седници се води по сваком питању које је на дневном реду, осим ако Школски одбор одлучи, да се о поједином питању одлучује без претходне расправе.

Председник даје реч учесницима расправе по реду пријављивања.

 

Члан 19.

Извештај о одређеним тачкама дневног реда подноси известилац.

Пошто известилац заврши своје излагање, председник позива на дискусију.

 

Члан 20.

У току дискусије по појединим питањима дневног реда, чланови могу преко председника тражити додатна објашњења.

Ако је за давање одговора потребно да се прикупе одређени подаци или посеб- на документација, може се одобрити да се одговор да на наредној седници.

 

Члан 21.

Школски одбор може, на предлог председника или неког другог члана, одно- сно учесника на седници, донети одлуку да се расправа о појединим питањима пре- кине да би се предмет поново проучио или да се допуни материјал, односно приба- ве потребни подаци до идуће седнице.

 

Члан 22.

Расправа о појединим тачкама дневног реда траје све док питање о коме се рас- правља не буде довољно разјашњено да се може донети одлука, закључак или решење.

 

Члан 23.

Када се заврши расправа о појединој тачки дневног реда и донесе одлука, за- кључак или решење прелази се на следећу.

Изузетно, може се одлучити да се, с обзиром на повезаност појединих питања, заједнички расправља о двема или више тачака дневног реда.

5.  Одржавање реда на седници Члан 24.

О раду и току седнице стара се председник.

За повреду рада и реда на седници члановима Школског одбора могу да се изрекну:

 • мере упозорења,
 • одузимања речи,
 • мера удаљења са седнице.

 

 

 

 

 

Мере изриче председник, односно председавајући седницом.

Ако се учесник у расправи удаљи од дневног реда, председник ће га на то упозорити и опоменути да у свом излагању буде краћи и конкретнији, а ако се после упозорења и даље не држи дневног реда, председник је овлашћен да му одузме реч.

Мера упозорења изриче се и када члан Школског одбора својим понашањем, узимањем речи без да му је председник одобрио, упадањем у реч говорника или сличним поступком нарушава рад и ред на седници или поступа противно одредба- ма овог Пословника.

Мера одузимања речи изриче се и члану који својим говором или на други начин нарушава ред и рад на седници или крши одредбе овог Пословника, а већ је претходно упозорен да се придржава реда и одредаба овог Пословника.

Након изречених мера, ако члан Школског одбора настави са својим неприме- реним понашањем, председник Школског одбора изриче меру удаљења са седнице Школског одбора о којој обавештава Скупштинуоптине /града Новог Пазара, Савет родитеља или наставничко веће (оног који је именовао члана).

6.  Одлучивање Члан 25.

Након закључења расправе, односно констатације да расправе није било, пре- лази се на одлучивање путем гласања.

 

Члан 26.

О сваком питању о којем се расправља на седници, мора се донети одлука, закључак или решење, а може бити утврђено ко треба да их изврши, на који начин и у ком року.

Прихваћена формулација одлуке уноси се у записник.

 

Члан 27.

Ако за решење истог питања има више предлога, председник ставља на гласа- ње поједине предлоге оним редом како су изложени.

О сваком предлогу гласа се посебно.

 

Члан 28.

Гласање је по правилу јавно, осим ако за поједине случајеве није законом дру- гачије уређено, или одлучено на седници Школског одбора.

Јавно гласање врши се дизањем руку.

Чланови Школског одбора гласају на тај начин што се изјашњавају “за” или

“против” предлога, уздржавају од гласања или издвајају мишљење.

У случају да је број гласова “за” или “против” исти гласање се понавља. Уколико и после поновљеног гласања није донета одлука, заказаће се нова сед-

ница на којој ће се одлучивати о том питању.

 

 

 

 

 

Јавно гласање врши се дизањем руке или поименично. Поименично гласање врши се прозивањем чланова.

По завршеном гласању, председник, односно лице које руководи седницом Школксог одбора утврђује резултат гласања и јавно констатује какву је одлуку до- нео Школски одбор.

 

Члан 29.

Гласање по појединим тачкама дневног реда Школски одбор може обавити и тајним гласањем, на захтев већине од укупног броја чланова Школског одбора.

Тајним гласањем руководи, гласачке листиће и гласачку кутију припрема и вр- ши друге потребне радње, посебна Комисија одређена од стране Школског одбора из реда својих чланова.

 

Члан 30.

У складу са својим законским овлашћењима (члан 119. став 1. тачка 7) Закона о основама система образовања и васпитања), Школски одбор предлаже Министру надлежном за послове образовања и васпитања (у даљем тексту: Министар) избор директора Школе.

Ради формирања предлога из става 1. овог члана, Школски одбор образује Ко- мисију за избор директора (у даљем тексту: Комисија за избор), чији се број члано- ва, састав и начин образовања уређује посебним општим актом Школе.

На основу извештаја Комисије за избор о спроведеном поступку за избор ди- ректора Школе, Школски одбор:

 • сачињава образложену листу свих кандидата који испуњавају услове, и
 • утврђује кандидата кога предлаже Министру за избор директора Школе.

Целу документацију из става 3. овог члана, заједно са извештајем Комисије за избор и својим мишљењем, Одбор доставља Министру у року од осам дана од дана достављања извештаја Комисије за избор.

 

Члан 31.

Предлог кандидата за избор директора Школе из члана 30. став 3. алинеја 2. Пословника, Школски одбор утврђује на основу Извештаја Комисије за избор, тај- ним гласањем.

За тајно гласање користе се гласачки листићи које потписује председник и који су оверени малим печатом Школе.

Гласање се врши заокруживањем редног броја испред имена кандидата за кога се гласа.

Школски одбор из свог састава бира трочлану Комисију коју чине председник и два члана које предлаже председник Школског одбора.Трочлана Комисија при- према гласачке листиће и гласачку кутију и врши друге потребне радње. Тајно гла- сање се врши попуњавањем једнообразних гласачких листића и спуштањем гласач- ких листића у кутију која се налази испред председника.

Резултат тајног гласања утврђује Комисија из претходног става овог члана, а објављује их председник Комисије.

 

 

 

 

 

Члан 32.

Кандидат кога Одбор предлаже Министру за директора Школе је кандидат ко- ји је добио већину гласова од укупног броја чланова Одбора.

У случају да два или више кандидата имају једнак највећи број гласова, гласа- ње се понавља све док један кандидат не стекне предност.

 

Члан 33.

Када је дневни ред исцрпљен, председник закључује седницу.

7.  Одлагање и прекид седнице Члан 34.

Школски одбор може одлучити да се седница прекине, ако се у току дана не могу решити сва питања из дневног реда и уколико то захтева већина чланова.

 

Члан 35.

Седница Школског одбора се прекида:

 • кад у току седнице број присутних чланова, услед напуштања седнице буде недовољан за пуноважно одлучивање,
 • кад због дужег трајања седнице, она не може да се заврши у планирано време,
 • кад дође до тежег нарушавања реда на седници, а председник није у стању да одређеним мерама успостави ред неопходан за рад седнице.

Седницу Школског одбора прекида председник и заказује нову седницу.

Прекинута седница се наставља најкасније у року од три дана по прекиду седнице.

8.  Записник Члан 36.

На свакој седници Школског одбора води се записник који обавезно садржи:

 • редни број седнице,
 • место, датум и време одржавања,
 • имена присутних и одсутних чланова (навести имена оправдано одсутних),
 • имена присутних лица који нису чланови,
 • констатацију да седници присуствује потребан број чланова за пуноважно од- лучивање,
 • усвојен дневни ред,
 • формулацију одлука о којима се гласало, са назначеним бројем гласова за, против и уздржаних гласова,
 • закључке или решења донета о појединим тачкама дневног реда са назначе- ним бројем гласова за предлог, против и бројањем уздржаних гласова,
 • време када је седница завршена или прекинута,
 • потпис председавајућег и записничара.

 

 

 

 

 

У записник се уносе и изјаве за које поједини чланови изричито траже да се унесу. Одлуку о одређивању записничара доноси Школски одбор.

Записник потписују председник и записничар.

 

Члан 37.

Школски одбор на свакој наредној седници врши усвајање (верификацију) за- писника са претходне седнице, а директор подноси извештај о извршавању одлука.

Изузетно када се ради о правима из радног односа директора школе, Школски одбор може овластити председника Школског одбора да потпише решење о оства- ривању тих права у случају да због хитности доношења истог, директор школе не би могао остварити права као други запослени, која му по закону и другим општим актима припадају.

 

Члан 38.

Измене и допуне записника врше се на предлог члана Школског одбора или другог лица које је присуствовало седници, на наредној седници приликом његовог усвајања.

 

Члан 39.

Након усвајања Записника на седници Школског одбора, записник се објављу- је на огласној табли Школе.

 

Члан 40.

За извршавање одлука, закључака и других аката Школског одбора одговоран је директор.

 

Члан 41.

Оригинал записника са евентуалним прилозима чува се у секретаријату школе, као документ трајне вредности.

9.  Комисије Члан 42.

Школски одбор може образовати комисије за обављање задатака одређених одлуком о њиховом образовању. На рад комисије сходно се примењују одредбе овог Пословника.

10.  Завршне одредбе Члан 43.

На сва питања која нису уређена одредбама овог Пословника примењиваће се одредбе Закона и Статута школе.

 

Члан 44.

Тумачење одредаба овог Пословника даје Школски одбор.

 

 

 

 

 

Члан 45.

Даном ступања на снагу овог Пословника престаје да важи Пословник о раду Школског одбора, који је донет                         . године, заведен под дел.бр.       .

 

Члан 46.

Овај Пословник ступа на снагу осмог дана по објављивању на огласној табли Школе.

 

Председник Школског одбора

 

 

 

 

 

 

 

На основу чл. 119. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и

 

васпитања  (“Службени гласник  РС”,  бр.  88/2017)  и  члана 199

Статута  школе,

 

Школски одбор Основне школе “Јовај Јовановић Змај” , на седници одржаној дана           године, донео је

 

ПОСЛОВНИК

О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ

(назив школе)

 1. Опште одредбе Члан 1

Овим пословником (у даљем тексту: Пословник) уређује се предмет и начин рада, сазивање и припремање седница, доношење одлука и гласање, вођење запи- сника  и сва  друга  питања  од  значаја  за рад  Наставничког већа  основне  школе “Јован Јовановић Змај” (у даљем тексту: Школа).

Одредбе Пословника обавезне су за све чланове Наставничког већа и сва друга лица која присуствују његовим седницама.

 

Члан 2

Наставничко веће је стручни орган Школе кога чине наставници и стручни са- радници.

Наставничким већем председава и руководи директор односно помоћник ди- ректора Школе.

У раду наставничкиг већа учествује педагошки, односно андрагошки асистент, без права одлучивања.

Седницама стручних органа школе могу да присуствују представници ученич- ког парламента, без права одлучивања.

Приправник-стажиста и наставници по уговору учествују у раду Наставничког већа без права одлучивања.

 

Члан 3.

Наставничко веће, као стручни орган, стара се о обезбеђивању и унапређивању квалитета образовно – васпитног рада у Школи а његове надлежности прописане су Законом о основама система образовања и васпитања и Законом о основном обра- зовању и васпитању, а прецизно дефинисане Статутом Школе.

2.  Сазивање седница Наставничког већа Члан 4.

Наставничко веће свој рад обавља на седницама.

 

 

 

 

 

Седнице Наставничког већа се одржавају у просторијама Школе, по правилу, ван радног времена и јавне су.

Седнице сазива и њима руководи директор Школе, без права одлучивања.

У одсуству директора, седнице сазива и њима руководи помоћник директора Школе.

Седнице се одржавају према динамици одређеној Програмом рада Наставнич- ког већа који је саставни део Годишњег плана рада Школе.

Изузетно, директор Школе је у обавези да закаже седницу на захтев најмање једне трећине чланова Наставничког већа, Школског одбора, Савета родитеља или ученичког парламента.

 

Члан 5.

Предлог дневног реда седнице припрема директор Школе, а у припреми мате- ријала за седницу, помажу му помоћник директора, стручни сарадници Школе и остали чланови Наставничког већа.

При састављању предлога Дневног реда директор води рачуна:

 • да се на седницама разматрају питања која по законским прописима и Стату- ту Школе спадају у надлежност Наставничког већа;
 • да дневни ред обухвата првенствено она питања која су у време одржава- ња седнице најактуелнија и најхитнија за остваривање образовно-васпит- ног рада Школе;
 • да дневни ред не буде сувише обиман и да све његове тачке могу да се обраде на тој седници;
 • да се редослед тачака предлога дневног реда утврђује према важности и хит- ности предмета.

 

Члан 6.

Редовне седнице заказују се најмање три дана пре одржавања седнице. Ванредне седнице заказују се најмање 24 часа пре одржавања седнице.

Дан, час и место одржавања седнице са предлогом дневног реда објављује се на огласној табли Школе.

 

Члан 7.

Сваки члан Наставничког већа у обавези је да присуствује седницама овог ор- гана и својим савесним радом доприноси успешном остваривању послова који су му законским прописима и Статутом Школе стављени у надлежност.

У случају спречености да присуствује седницама, члан је дужан да о разлозима спречености благовремено, а најкасније 24 сата пре дана одређеног за одржавање седнице, обавести директора Школе или његовог помоћника.

 

Члан 8.

На седнице Наставничког већа могу се позивати представници Школског од- бора, Савета родитеља, као и представници Ученичког парламента, када дају своја мишљења и предлоге у складу са својим законским овлашћењима, као и друга лица која имају интерес да присуствују седници.

 

 

 

 

 

Када Наставничко веће решава о предлозима, питањима и ставовима које му је упутио Савет родитеља, у складу са својим законским овлашћењима, седници оба- везно присуствује председник Савета родитеља.

Када Наставничко веће даје своје мишљење Школском одбору о пријављеним кандидатима за директора Школе, седници присуствују сви запослени, који се изја- шњавају о свим кандидатима, тајним изјашњавањем.

 

Члан 9.

Радом седнице Наставничког већа председава директор Школе, односно у ње- говом одсуству, помоћник директора Школе.

3.  Рад на седници Члан 10.

Наставничко веће може одлучивати о питањима утврђеним дневним редом ако седници присуствује више од половине укупног броја чланова Наставничког већа.

У противном, директор одлаже седницу и заказује нову, уколико је могуће од- мах, а уколико није могуће у року од три дана.

Након утврђивања кворума, пре утврђивања дневног реда директор као пред- седавајући даје обавештења о извршеним одлукама са претходне седнице, а потом се разматра и усваја предлог дневног реда.

Сваки члан Наставничког већа има право да предложи измене и допуне днев- ног реда и о њима се мора одлучивати пре преласка на дневни ред.

Пошто је дневни ред усвојен, директор проглашава утврђени дневни ред и из- даје налог да се то констатује у записнику.

Пре преласка на дневни ред доноси се одлука о усвајању записника са прет- ходне седнице.

 

Члан 11.

Директор Школе, као председавајући, води ток седнице, даје реч учесницима дискусије, води рачуна о времену и редоследу излагања и стара се о томе да се на седници размотре све тачке дневног реда.

Сваки учесник у дискусији у обавези је да претходно од директора тражи реч и го- вори само када је добије, конкретно о питању које се разматра, избегавајући опширност.

Директор има право да прекине учесника у дискусији, опомене га да се не уда- љава од тачке дневног реда и затражи да у излагању буде краћи и конкретнији.

Уколико учесник у дискусији и после опомене не поступи по примедби дирек- тора, овај има право да му ускрати даље излагање.

Осим директора – председавајућег, нико нема право да прекида учесника у ди- скусији.

 

Члан 12.

На предлог председавајућег или члана, Наставничко веће може донети одлуку, у оправданим случајевима и без расправе, да се одреди време за сваку појединачну диску- сију, да се ограничи време говора појединог учесника у расправи или да му се ускрати реч, уколико је већ говорио по истом питању и уколико се понавља у свом излагању.

 

 

 

 

 

Члан 13.

Кад се утврди да је поједина тачка дневног реда исцрпљена, дискусија се закључу- је и председавајући предлаже гласање ради доношења закључка, односно одлуке.

Гласа се на тај начин што се чланови изјашњавају “за” или “против” предлога или се уздржавају од гласања.

Јавно гласање се врши дизањем руку или прозивком чланова, по азбучном ре- ду презимена.

У случају истог броја гласова “за” и “против”, гласање се понавља. У случају да се и након поновљеног гласања не може утврдити већина, седница се одлаже.

 

Члан 14.

Закључци, односно одлуке које доноси Наставничко веће треба да буду фор- мулисани тако да се тачно, јасно и на најсажетији начин изрази одлука Настав- ничког већа.

Истовремено са доношењем одлуке утврђује се: ко треба да је изврши, на који начин и у ком року, што се уноси у записник.

Ако је у питању одлука коју треба да изврши посебна комисија, Наставничко веће ће дати смернице за извршење или рад.

Сви донети закључци, односно одлуке Наставничког већа се израђују и обја- вљују на огласној табли Школе најкасније у року од три дана од дана доношења.

 

Члан 15.

На посебној седници Наставничког већа, којој присуствују сви запослени, спроводи се тајно изјашњавање о:

 • пријављеним кандидатима за избор директора Школе, и
 • предложеним члановима Школског одбора из реда запослених.

У случају из става 1. овог члана, гласа се гласачким листићима на којима је ис- писано “за” или “против”, које је потписао директор Школе и који су оверени ма- лим печатом Школе.

Гласање спроводи комисија која се састоји од председника и два члана коју из свог састава именује Наставничко веће.

Гласање се врши на тај начин што се хемијском оловком заокружи редни број кандидата за којег се даје позитивно мишљење, а листићи се убацују у гласачку ку- тију која се налази испред комисије.

Одмах после гласања комисија јавно пребројава гласове и објављује резултат гласања.

Позитивно мишљење је дато за кандидата који је добио већину гласова од укупног броја чланова Наставничког већа.

4.  Одржавање реда на седници Члан 16.

Директор Школе, као председавајући, има право да одржава ред на седницама

и одговоран је за њега.

 

 

 

 

 

Члан 17.

Због повреде реда на седницама, могу се изрећи следеће мере:

 1. усмена опомена;
 2. писмена опомена унета у записник;
 3. одузимање речи и
 4. удаљавање са седнице.

Мере утврђене тач. 1, 2. и 3. овог члана изриче председавајући, а меру из тачке

 1. Наставничко веће, на предлог председавајућег.

 

Члан 18.

Усмена опомена изриче се члану који својим понашањем на седници нарушава ред и одредбе овог Пословника.

Нарушавање реда и одредаба овог пословника може да буде:

 • учешће у дискусији пре добијања речи;
 • дискусија о питању које није на дневном реду;
 • прекидање другог дискутанта у излагању, добацивање и ометање;
 • недолично и непристојно понашање, вређање присутних и сл.

Писмена опомена унета у записник изриче се члану који и после изречене усме- не опомене настави да нарушава ред и одредбе овог Пословника.

Мера одузимања речи изриче се члану који нарушава ред, а већ је два пута био опоменут.

Мера удаљења са седнице изриче се члану који:

 • вређа и клевета друге чланове или друга присутна лица;
 • не поштује изречену меру одузимања речи;
 • својим понашањем онемогућава несметано одржавање седнице.

 

Члан 19.

Мера удаљења са седнице може се изрећи и без претходно изречених мера, у случају физичког напада, односно другог сличног поступка којим се угрожава фи- зички или морални интегритет присутних на седници.

Одлука о изрицању мере удаљења са седнице доноси се јавним гласањем и мо- же се изрећи само за седницу на којој је изречена. Члан који је удаљен са седнице, дужан је да одмах напусти седницу.

Лица која присуствују седници, а нису чланови Наставничког већа, могу се због нарушавања реда, после само једне опомене удаљити са седнице.

 

Члан 20.

Председавајући закључује седницу исцрпљивањем свих тачака дневног реда.

5.  Вођење записника Члан 21.

На почетку сваке школске године директор као председавајући одређује лице које ће водити записник са седница.

О правилном вођењу записника и формулацији одлука и закључака стара се секретар Школе.

 

 

 

 

 

 

 

Записник обавезно садржи:

Члан 22.

 

 • редни број седнице, рачунајући од почетка школске године;
 • место, датум и време одржавања;
 • име председавајућег записничара;
 • имена присутних и одсутних чланова, уз констатацију да ли је одсуство наја- вљено и оправдано;
 • имена присутних лица која нису чланови Наставничког већа;
 • констатацију да постоји кворум за рад и одлучивање;
 • формулацију одлука о којима се гласало, оним редом којим су донете;
 • све податке од значаја за законито доношење одлуке (начин гласања, број гласова “за”, “против”, број уздржаних и издвојених мишљења);
 • изворна и издвојена мишљења, за која поједини чланови изричито траже да уђу у записник;
 • време када је седница завршена или прекинута;
 • потписе председавајућег и записничара.

 

Члан 23.

Записник који се састоји из више листова мора имати парафирану сваку стра- ницу од стране председавајућег и записничара.

Измене и допуне записника могу се вршити само приликом његовог усвајања, сагласношћу већине укупног броја чланова Наставничког већа.

 

Члан 24.

Записник се чува у архиви Школе, са записницима осталих органа Школе, као документ од трајне вредности.

 

Члан 25.

Извод из записника, са одлукама и закључцима донетим на седници Настав- ничког већа, објављује се на огласној табли Школе, у року од три дана од дана одр- жавања седнице на којој је усвојен.

 

Члан 26.

О извршавању свих одлука донетих на седницама Наставничког већа стара се директор Школе.

6.  Завршне одредбе Члан 27.

На сва питања која нису уређена овим Пословником примењиваће се одредбе

одговарајућих законских прописа и Статута Школе.

Тумачења одредаба Пословника даје Школски одбор.

 

 

 

 

 

Члан 28.

Наставничко веће може образовати сталне или повремене комисије ради извр- шавања појединих послова из своје надлежности.

 

Члан 29.

Ступањем на снагу овог Пословника престаје да важи Пословник о раду На- ставничког већа донет                               . године

 

Члан 30.

Овај Пословник ступа на снагу осмог дана од објављивања на огласној табли.

 

 

Председник Школског одбора

 

 

 

 

 

 

 

 

На основу чл. 119. став 1. тачка 1) а у вези са чланом 120. Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88/2017) и члана

199.Статута школе, Школски одбор Основне школе “Јован Јовановић Змај

, на седници одржаној дана          . године, донео је

 

ПОСЛОВНИК

О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ

(назив школе)

 1. Основне одредбе Члан 1

Пословником о раду Савета родитеља (у даљем тексту: Пословник) Основне школе “Јован Јовановић Змај” (у даљем тексту: Школа) уређују се начин рада и одлучивања и друга питања рада Савета родитеља Школе (у даљем тексту: Савет).

У Савет се бира по један представник родитеља, односно другог законског за- ступника ученика сваког одељења (односно васпитне групе, ако школа остварује припремни предшколски програм).

Представници Савета бирају се на почетку сваке школске године, на првом ро- дитељском састанку до 15.09. текуће школске године, у складу са Статутом Школе.

 

Члан 2.

Савет ради на седницама које се одржавају у згради Школе, у просторији коју одреди председник Савета (у даљем тексту: председник).

Поред позваних лица, седници Савета могу да присуствују и друга лица, по одобрењу председника.

Савет родитеља:

 • предлаже представнике родитеља, односно других законских заступника де- це, односно ученика у орган управљања;
 • предлаже свог представника у све обавезне тимове Школе;
 • учествује у предлагању изборних садржаја и у поступку избора уџбеника;
 • разматра предлог школског програма, развојног плана, годишњег плана рада;
 • разматра извештаје о остваривању програма образовања и васпитања, раз- војног плана и годишњег плана Школе, спољашњем вредновању, самовредновању, завршном испиту, резултатима националног и међународног тестирања и спровође- ње мера за обезбеђивање и унапређивање квалитета образовно-васпитног рада;
 • разматра намену коришћења средстава од донација и од проширене делат- ности Школе;
 • предлаже органу управљања намену коришћења средстава остварених радом ученичке задруге и прикупљених од родитеља, односно другог законског заступника;

 

 

 

 

 

 • разматра и прати услове за рад Школе, услове за одрастање и учење, безбед- ност и заштиту деце и ученика;
 • учествује у поступку доношења акта Школе којим се прописују мере, начин и поступак заштите и безбедности деце и ученика за време боравка у Школи и свих активности које организује Школа;
 • даје сагласност на програм и организовање екскурзије, односно програме наставе у природи и разматра извештај о њиховом остваривању;
 • предлаже представника и његовог заменика за општински савет родитеља;
 • разматра и друга питања утврђена статутом.

Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује органу управљања, директору, стручним органима Школе и Ученичком парламенту.

2.  Седнице савета родитеља Члан 3.

Савет ради колективно и своје одлуке, закључке и препоруке доноси на сед- ницама.

 

Члан 4.

Седнице Савета се одржавају по потреби, у складу са динамиком утврђеном Програмом рада Савета који је саставни део Годишњег плана рада Школе.

 

Члан 5.

Седнице су јавне и одржавају се у просторијама Школе. Одржавање седница Савета објављује се на огласној табли Школе.

 

Члан 6.

Прву конститутивну седницу заказују директор и психолог школе.

На првој конститутивној седници Савет бира председника и заменика председ- ника јавним изјашњавањем.

На конститутивној седници сваком члану Савета уручује се Пословник.

Савет ради ефикаснијег рада може бирати комисије од три члана ради припре- мања и решавања одређених питања.

Мандат председника и заменика Савета траје једну годину. Председник, односно заменик Савета може бити поново изабран.

 

Члан 7.

Председник Савета сазива и руководи седницама, а у његовом одсуству заме- ник председника.

Председнику Савета у припреми седница помаже психолог и педагог школе.

Психолог и педагог Школе пружају стручну помоћ у раду Савету и обавезно су присутни на седницама.

Председнику Савета у припреми седница помаже секретар и поједини чланови наставничког већа.

 

 

 

 

 

Административне послове у вези одржавања седница Савета обавља секрета- ријат Школе.

Седницама Савета присуствују директор (помоћник директора), а по потреби чланови Школског одбора и Наставничког већа.

 

Члан 8.

У предлог дневног реда Савета могу се уврстити питања која спадају у надле- жност Савета према закону и Статуту школе.

 

Члан 9.

Председник Савета, односно његов заменик дужан је да сазове Савет на захтев:

 • директора Школе,
 • наставничког већа,
 • школског одбора,
 • синдиката Школе, и
 • једне трећине чланова Савета.

 

Члан 10.

У позиву се морају назначити предлог дневног реда, дан, час и место одржава- ња седнице.

Позив за седницу Савета мора се доставити члановима најкасније три дана пре одржавања седнице.

Уз позив за седницу се доставља и материјал, односно извод из материјала. Поједини материјали се могу доставити и касније, на сам дан седнице.

Позив за седницу се доставља писмено, у затвореној коверти преко ученика –

детета члана Савета, или електронском поштом.

3.  Ток рада на седници Члан 11.

Седницама Савета председава председник, односно његов заменик. Председник утврђује присутност и одсутност чланова Савета.

Када утврди да седници Савета присуствује већина чланова Савета од укупног броја, констатује да седница може да почне са радом.

У противном одлаже седницу Савета и заказује нову седницу.

 

Члан 12.

Председник Савета, односно његов заменик стара се да се рад на седници пра- вилно одвија и одржава ред на седници.

Председник Савета има следећа права и дужности:

 • стара да се рад на седници Савета одвија према утврђеном дневном реду;
 • даје реч члановима Савета и другим учесницима на седници;
 • одобрава у оправданим случајевима појединим члановима Савета напуштање седнице;

 

 

 

 

 

 • потписује донете одлуке, закључке и препоруке и упућује их надлежним органи- ма Школе;
 • врши и друге послове у складу са одговарајућим прописима.

 

Члан 13.

Члан Савета има права и дужности;

 • да присуствује седницама Савета и да активно учествује у његовом раду;
 • да подноси предлоге за доношење одлука, закључака и препорука;
 • да предложи измене и допуне дневног реда;
 • да обавести председника Савета у случају спречености да присуствује седници;
 • врши и друга права и дужности које проистичу из одредаба закона, статута и општих аката Школе.

 

Члан 14.

Пре преласка на дневни ред Савет доноси одлуку о усвајању записника са претходне седнице и даје обавештења о извршеним одлукама са претходне седнице.

 

Члан 15.

Председник проглашава коначно утврђени дневни ред седнице, па се прелази на расправљање о појединим тачкама дневног реда.

 

Члан 16.

У току дискусије по појединим питањима дневног реда чланови могу преко председника тражити додатна објашњења.

Ако је за давање одговора потребно да се прикупе одређени подаци или посеб- на документација, може се одобрити да се одговор да на наредној седници.

 

Члан 17.

Извештај о одређеним тачкама дневног реда подноси известилац.

Пошто известилац заврши своје излагање, председник позива на дискусију.

 

Члан 18.

Свако ко жели да учествује у расправи мора претходно добити дозволу од пред- седника. Пријављени учесник треба да говори само о питању из дневног реда, избе- гавајући опширност.

У нарочито оправданим случајевима може се ограничити време говора поједи- них учесника у расправи.

 

Члан 19.

Председник има право да опомене учесника да се у расправи не удаљава од предмета дневног реда и да у свом излагању буде краћи и конкретнији. Ако се го- ворник ни после друге опомене не држи предмета дневног реда, председник ће му одузети реч.

 

 

 

 

 

Члан 20.

Савет може, на предлог председника или неког другог члана, односно учесника на седници, донети одлуку да се расправа о појединим питањима прекине да би се предмет поново проучио или да се допуни материјал, односно прибаве потребни по- даци до идуће седнице.

 

Члан 21.

Расправа о појединим тачкама дневног реда траје све док сви пријављени го- ворници не заврше излагање. Председник закључује расправу о појединој тачки дневног реда када се утврди да више нема пријављених говорника.

Изузетно, може се на предлог председника или било ког члана и других уче- сника одлучити да се расправа о појединој тачки дневног реда закључи и пре него што су дискутовали сви пријављени кандидати, ако је питање о коме се расправља већ довољно разјашњено да се може донети одлука, уколико су пријављени одуста- ли од дискусије.

 

Члан 22.

Када се заврши расправа о појединој тачки дневног реда, не може се прећи на следећу, док се не донесе одлука. Изузетно, може се одлучити да се, с обзиром на повезаност појединих питања, заједнички расправља о двема или више тачакама дневног реда.

 

Члан 23.

Када је дневни ред исцрпљен, председник Савета закључује седницу.

4.  Кворум и одлучивање Члан 24.

Савет може доносити одлуке ако седници присуствује више од половине чла- нова Савета.

Савет доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова Савета.

 

Члан 25.

За сваки предлог о коме се расправља на седници, мора се донети одлука, саста- вљена тако да јасно изражава шта се утврђује, ко треба одлуку да изврши, на који на- чин и у ком року.

Прихваћена формулација одлуке уноси се у записник.

 

Члан 26.

Ако за решење истог питања има више предлога, председник ставља на гласа- ње поједине предлоге оним редом како су изложени.

О сваком предлогу се гласа посебно.

 

 

 

Гласање је по правилу јавно.

Члан 27.

 

 

 

 

 

Чланови Савета гласају на тај начин што се изјашњавају “за” или “против”

предлога, уздржавају од гласања или издвајају мишљење.

У случају да је број гласова за и против исти, гласање се понавља.

 

Члан 28.

Јавно гласање врши се дизањем руке или поименично. Поименично гласање врши се прозивањем чланова.

По завршеном гласању, председник утврђује резултат гласања.

 

Члан 29.

Одлука Савета о предлогу чланова Школског одбора из реда родитеља, одно-  сно других законских заступника ученика доноси се тајним гласањем.

Предлог из става 1. овог члана има право да поднесе сваки члан Савета.

За тајно гласање користе се гласачки листићи које потписује председник Саве- та и који су оверени малим печатом Школе, и на којима су имена кандидата уписа- на по редоследу којим су предлагани на седници Савета.

 

Члан 30.

На седници на којој се одлучује о предлогу за чланове Школског одбора, Савет између својих чланова, јавним гласањем чланова, бира комисију од три члана, укључујући и председника комисије.

У комисију не могу бити бирани чланови Савета који су на листи кандидата за члана Школског одбора из реда родитеља, односно других законских заступни- ка ученика.

Комисија:

 • пре почетка гласања контролише садржај гласачких листића,
 • пребројава гласачке листиће,
 • додељује гласачке листиће члановима Савета и објашњава начин гласања,
 • јавно пребројава гласове и објављује резултат гласања.

Чланови Савета гласају заокруживањем редног броја испред имена и презиме- на кандидата, а гласачке листиће убацују у гласачку кутију која се налази испред комисије.

За члана Школског одбора предложени су кандидати који су добили највећи број гласова.

У случају једнаког броја гласова, гласање се понавља све ок се не изврши из- бор кандидата.

Одлука Савета са именима предложених чланова Школског одбора из реда ро- дитеља, односно других законских заступника ученика, одмах се доставља Скуп- штини града/општине Новог Пазара, ради благовременог именовања Школског одбора.

5.  Одлагање и прекид рада седнице Члан 31.

Савет може одлучити да се седница прекине ако се у току дана не могу решити сва питања из дневног реда и уколико то захтева већина чланова Савета.

 

 

 

 

 

 

 

Седница Савета се прекида:

Члан 32.

 

 1. кад у току седнице број присутних чланова Савета, услед напуштања седни- це буде недовољан за пуноважно одлучивање,
 2. кад због дужег трајања седнице, она не може да се заврши у планирано време,
 3. када дође до тежег нарушавања реда на седници, а председник није у стању да одређеним мерама успостави ред неопходан за рад седнице.

Седницу Света прекида председник Савета и заказује нову седницу.

Прекинута седница се наставља најкасније у року од три дана по прекиду седнице.

6. Одржавање реда на седници Члан 33.

Због ометања реда на седницама могу се према члановима и другим позваним лицима изрећи следеће мере:

 1. опомена на ред,
 2. одузимање речи,
 3. удаљење са седнице.

 

Члан 34.

Опомена на ред изриче се члану који својим понашањем на седници нарушава ред седнице.

Одузимање речи изриче се члановима који у свом излагању нарушавају ред, а већ су били опоменути.

Удаљење са седнице изриче се према члану Савета који вређа или клевета по- једине чланове или друга присутна лица, или ако одбије да поштује мере за одржа- вање реда које су према њему изречене на седници. Удаљење са седнице може се изрећи само за седницу на којој је донета мере удаљења.

Одлука о удаљењу доноси се јавним гласањем. Онај ко је удаљен са седнице, дужан је да одмах напусти седницу.

7. Записник Члан 35.

Када је дневни ред исцрпљен, председник Савета закључује седницу.

 

Члан 36.

На свакој седниц Савета води се записник који обавезно садржи:

 1. редни број седнице (рачунајући од почетка мандатног периода),
 2. место, датум и време одржавања,
 3. имена присутних и одсутних чланова (навести имена оправдано одсутних),
 4. имена присутних лица која нису чланови,
 5. констатацију да седници присуствује потребан број чланова за пуноважно одлучивање,
 6. усвојен дневни ред,

 

 

 

 

 

 1. формулацију одлука о којима се гласало,
 2. закључке донете о појединим тачкама дневног реда са назначењем броја гласова за предлог, против и бројањем уздржаним гласова,
 3. време када је седница завршена или прекинута,
 4. потпис председавајућег и записниачра.

У записник се уносе и изјаве за које поједини чанови изричито траже да се унесу, као и друге околнсти за које Савет донесе одлуку.

 

Члан 37.

Ако се записник састоји из више листова, сваку страну парафирају записничар и председавајући.

Измене и допуне записника врше се само одлуком Савета приликом његовог усвајања.

 

Члан 38.

Записник се мора саставити и објавити најкасније пет дана по одржаној седни- ци на огласној табли школе.

Одлуке и препоруке не могу се спроводити док записник не буде потписан.

 

Члан 39.

Оригинал записника са евентуалним прилозима чува се у служби за опште по- слове Школе као документ трајне вредности.

8. Завршне одредбе Члан 40.

За све што није регулисано одредбама овог Пословника примењиваће се од- редбе закона и Статута школе.

 

Члан 41.

Овај Пословник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној та- бли Школе.

Ступањем на снагу овог Пословника престаје да важи Пословник о раду Саве- та родитеља донет                                   . године.

 

 

Председник Школског одбора

 

 

 

 

 

 

 

На основу чл. 119 став 1. тачка 1) а у вези са чланом 88. Закона о основама си- стема образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88/2017) и члана 199.          Статута школе, Школски одбор Основне школе “Јован Јовановић Змај” , на седници одржаној дана 08.03.2018. године, донео је

 

ПОСЛОВНИК

О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ

(назив школе)

 

 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Предмет Пословника Члан 1.

Овим пословником уређује се начин рада и одлучивања ученичког парламента (у даљем тексту: Парламент) Основне школе “Јован Јовановић Змај” (у даљем тексту: Шко- ла), и то: састав и предмет рада Парламента, заседање Парламента и доношење одлука, избор председника и заменика председника Парламента и доношење програма рада.

Састав Парламента Члан 2.

Парламент чине по два представника сваког одељења седмог и осмог разреда у

Школи.

Чланове Парламента бирају ученици одељенске заједнице сваке школске године. Уз представнике, одељенске заједнице могу да бирају и њиховог заменика, ко-

ји присуствују седницама Парламента када је представник одељења спречен.

Представник одељења и његов заменик у Парламенту може бити искључиво ученик који је у претходном разреду имао примерно владање.

Мандат чланова Парламента, односно њихових заменика је једна школска година.

Избор чланова Парламента Члан 3.

Избор чланова Парламента (представника одељења и његовог заменика) врши се за текућу школску годину до 15. септембра на часу одељењске заједнице на коме обавезно присуствује одељењски старешина.

Гласање за избор представника и заменика представника у Парламенту је јав- но, а ученик сваког одељења који добије највише гласова је представник одељења у Парламенту.

Ученик који је други по броју гласова је његов заменик.

 

 

 

 

 

Ако два или више ученика добију исти број гласова у следећем кругу се тајно гласа само између њих.

О избору представника и заменика представника у Парламент одељењски старешина обавештава директора Школе најкасније два дана после спроведеног избора.

 

Члан 4.

Ученици Школе који нису чланови Парламента не могу присуствовати седни- цама Парламента, а своје предлоге за рад Парламента могу дати искључиво преко свог представника у Парламенту.

 

II ПОСЛОВИ КОЈЕ ОБАВЉА ПАРЛАМЕНТ

Надлежност Парламента Члан 5.

Парламент обавља следеће послове:

 • даје мишљења и предлога стручним органима, школском одбору, савету ро- дитеља и директору о: правилима понашања у Школи, мерама безбедности учени- ка, годишњем плану рада, школском развојном плану, школском програму, начину уређивања школског простора, избору уџбеника, слободним активностима, учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестација ученика у Школи и ван ње и другим питањима од значаја за њихово образовање;
 • разматра односе и сарадњу ученика и наставника, васпитача или стручног сарадника и атмосферу у Школи;
 • обавештава ученике о питањима од посебног значаја за њихово школовање и о активностима Парламента;
 • активно учествује у процесу планирања развоја Школе и у самовредновању Школе;
 • предлаже чланове стручног актива за развојно планирање и тима за превен- цију вршњачког насиља из реда ученика.

 

Члан 6.

Парламент између својих чланова, бира представнике у састав стручног актива за развојно планирање Школе, а именује их Школски одбор Школе.

Парламент између својих чланова, бира два представника ученика који уче- ствују у раду школског одбора.

Представници Парламента из става 2. овог члана присуствују седницама школ- ског одбора и учествују у њиховом раду, без права одлучивања.

Представници Парламента могу да буду укључени у рад стручних тимова у Школи, које образује директор Школе, у складу са статутом.

Представнике Парламента из ст. 1, 2. и 4. овог члана, Парламент бира већином гласова свих чланова.

 

 

 

 

 

Члан 7.

Представници Парламента могу да присуствују седницама стручних органа Шко- ле (наставничко веће, одељењско веће, стручно веће за разредну наставу, стручно веће за области предмета, стручни активи за развојно планирање и за развој школског про- грама и други стручни органи, у складу са статутом), без права одлучивања.

 

III КОНСТИТУИСАЊЕ ПАРЛАМЕНТА

 

Члан 8.

Прву конститутивну седницу Парламента заказује педагог Школе, у договору са директором, путем књиге обавештења за ученике, најкасније три дана пре дана њеног одржавања.

Конститутивна седница се мора одржати најкасније до 20. септембра текуће школске године.

 

Избор председника, односно подпредседника Парламента

 

Члан 9.

На првој конститутивној седници, а најкасније до 30. септембра, чланови Пар- ламента бирају између себе председника, заменика председника и записничара.

Парламент бира тајним гласањем између најмање три кандидата председника Парламента.

Парламент бира тајним гласањем између бар три кандидата, заменика председ- ника и записничара.

Избор председника, заменика председника и записничара врши се на предлог чланова Парламента, већином гласова од укупног броја чланова.

Мандат председника и његовог заменика траје једну годину, са могућношћу поновног избора. Број мандата није ограничен.

 

Члан 10.

После избора, председник Парламента преузима вођење прве и свих наредних седница.

На првој седници, сви чланови се упознају са правима, обавезама и одговорно- стима ученика и надлежностима Парламента и доносе Програм рада Парламента.

Осим конститутивне, све наредне седнице заказује председник Парламента.

 

IV  ЗАСЕДАЊЕ ПАРЛАМЕНТА И ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА

Припрема и заказивање седнице Члан 11.

Послове из своје надлежности Парламент обавља на седницама, на начин и по поступку прописаним овим пословником.

 

 

 

 

 

Директор је обавезан да обезбеди просторију за одржавање седнице Парламен- та, као и обављање неопходних административно-техничких послова у вези са одр- жавањем седница.

 

Члан 12.

У припреми седнице и састављању дневног реда, председнику Парламента по- мажу стручни сарадници Школе и поједини чланови Парламента.

При састављању предлога дневног реда води се рачуна нарочито о томе да се на седницама разматрају питања која спадају у надлежност Парламента; да дневни ред обухвата првенствено она питања која су у време одржавања седнице најакту- елнија и најхитнија за рад Парламента и која су у Програму рада Парламента; да дневни ред не буде сувише обиман и да све његове тачке могу да се обраде на тој седници.

 

Члан 13.

Седнице Парламента су јавне и њима присуствују сви чланови овог органа. Седнице Парламента заказују се најмање три дана пре дана одржавања.

Заказивање седница се врши објављивањем обавештења на огласној табли за ученике и огласној табли за запослене у Школи.

У обавештењу о заказивању седнице Парламента наводи се место, дан и време одржавања седнице, предлог дневног реда, читко, јасно и разумљиво, са потписом председника Парламента.

Изузетно, уколико то захтева природа питања које се ставља на дневни ред, седница се може заказати по хитном поступку, телефонским путем, најкасније је- дан дан пре дана одређеног за одржавање седнице.

 

Члан 14.

Седнице се одржавају према програму рада Парламента, а могу се сазивати по потреби, на захтев: директора Школе, наставничког већа; школског одбора или дру- гих стручних органа Школе; репрезентативног синдиката Школе и једне трећине чланова Парламента.

Послове председника Парламента врши заменик председника, у случају спре- чености или одсуства председника Парламента.

Седницама Парламента поред чланова, по потреби, могу присуствовати директор, чланови стручних органа Школе, известиоци по појединим тачкама дневног реда.

Рад на седницама Члан 15.

Председник отвара и води седницу Парламента.

Пре почетка седнице, председник констатује присуство већине чланова Парла- мента, неопходне за рад и доношење пуноважних одлука.

У случају да не постоји потребна већина, председник одлаже седницу Парла- мента, највише за три дана и о томе обавештава ученике и запослене објављивањем на огласној табли, у складу са чланом 13. овог пословника.

 

 

 

 

 

Члан 16.

Ако председник Парламента утврди да кворум постоји, најпре се разматра за- писник са претходне седнице, доноси одлука о његовом усвајању и утврђује пред- лог дневног реда за текућу седницу.

 

Члан 17.

Сваки члан има право да затражи измене или допуне предложеног дневног ре- да, уз одговарајуће образложење.

Парламент одлучује посебно о сваком предлогу за измену или допуну днев- ног реда.

 

Члан 18.

Након утврђивања дневног реда актуелне седнице прелази се на разматрање сваке тачке појединачно.

Извештај о свакој тачки дневног реда подноси уводничар, уколико је одређен или други члан Парламента који присуствује седници, односно директор или струч- ни сарадник, уколико је тако договорено приликом заказивања седнице.

Након излагања уводничара, односно другог лица, председник отвара дискуси- ју по тој тачки дневног реда и позива све чланове Парламента да учествују у њој.

 

Члан 19.

Председник Парламента води ток седнице, даје реч учесницима дискусије, во- ди рачуна о времену, редоследу излагања и стара се о томе да се на седници размо- тре све тачке дневног реда.

Сваки учесник у дискусији у обавези је да претходно од председника тражи реч и говори само када је добије, конкретно о питању које се разматра, избегавајући опширност.

Председник Парламента има право да прекине учесника у дискусији, опомене га да се не удаљава од тачке дневног реда и затражи да у излагању буде краћи и конкретнији.

 

Члан 20.

На предлог председника или члана, Парламент може донети одлуку, у оправда- ним случајевима и без расправе, да одреди време за сваку појединачну дискусију, да се ограничи време говора појединог учесника у расправи или да му се ускрати реч, уколико је већ говорио по истом питању и уколико се понавља у свом излагању.

 

Члан 21.

На предлог председника или члана, Парламент може донети одлуку да се рас- права о појединим питањима прекине да би се предмет поново проучио, допунио потребан материјал, односно прибавили неопходни подаци до наредне седнице.

 

Члан 22.

Расправа о појединој тачки дневног реда траје док сви пријављени учесници дискусије не заврше своје излагање. Председник закључује расправу када се утврди да нема више пријављених дискутаната.

 

 

 

 

 

Изузетно, на предлог председника или члана Парламента, расправа се може за- кључити и раније, уколико се утврди да је питање о коме се расправља довољно разјашњено и да се може донети одлука.

 

Члан 23.

Када се заврши расправа о једној тачки дневног реда, доноси се одлука – за- кључак и тек након тога се прелази на следећу тачку дневног реда. Изузетно, ако су поједине тачке повезане по својој природи, може се донети одлука да се заједнички расправља о две или више тачака дневног реда.

 

Члан 24.

Парламент одлуке доноси већином гласова од укупног броја чланова. Доношење одлуке подразумева да се уз одлуку донесе и закључак којим се утвр-

ђује ко треба да изврши одлуку, на који начин и у ком року, што се уноси у записник.

Одлука и закључак се израђују и објављују на огласним таблама Школе најка- сније у року од три дана од дана доношења.

 

Члан 25.

Ако за решење истог питања има више предлога, гласа се за све предлоге. Председник предлоге ставља на гласање оним редом којим су изнети и о сваком предлогу се гласа посебно.

Гласање је јавно.

Гласа се на тај начин што се чланови изјашњавају “за” или “против” предлога или се уздржавају од гласања.

 

Члан 26.

Јавно гласање се врши дизањем руке или појединачним позивањем на изја- шњавање.

По завршеном гласању, председник утврђује резултат гласања.

Одржавање реда на седницама Члан 27.

Сваки члан има обавезу пристојног понашања и изражавања и нема право да својим понашањем на било који начин ремети ред на седницама.

Председник Парламента има право да одржава ред на седницама и одговоран је за њега.

 

Члан 28.

Због повреде реда на седницама, могу се изрећи следеће мере:

 1. усмена опомена;
 2. писмена опомена унета у записник;
 3. одузимање речи и
 4. удаљавање са седнице.

Мере утврђене тач. 1, 2. и 3. овог члана изриче председник Парламента, а меру из тачке 4. Парламент, на предлог председника.

 

 

 

 

 

Члан 29.

Усмена опомена изриче се члану који својим понашањем на седници нарушава ред и одредбе овог пословника.

Нарушавање реда и одредаба овог пословника може да буде:

 • учешће у дискусији пре добијања речи;
 • дискусија о питању које није на дневном реду;
 • прекидање другог дискутанта у излагању, добацивање и ометање;
 • недолично и непристојно понашање, вређање присутних и сл.

Писмена опомена унета у записник изриче се члану који и после изречене усмене опомене настави да нарушава ред и одредбе овог пословника.

Мера одузимања речи изриче се члану који нарушава ред, а већ је два пута био опоменут.

Мера удаљења са седнице изриче се члану који:

 • вређа и клевета друге чланове или друга присутна лица;
 • не поштује изречену меру одузимања речи;
 • својим понашањем онемогућава несметано одршавање седнице;
 •                                                                  (навести друге могуће разлоге).

 

Члан 30.

Мера удаљења са седнице може се изрећи и без претходно изречених мера, у случају физичког напада, односно другог сличног поступка којим се угрожава фи- зички или морални интегритет присутних на седници.

Одлука о изрицању мере удаљења са седнице доноси се јавним гласањем и мо- же се изрећи само за седницу на којој је изречена. Члан који је удаљен са седнице, дужан је да одмах напусти седницу.

Лица која присуствују седници, а нису чланови школског одбора, могу се због нарушавања реда, после само једне опомене удаљити са седнице.

 

Члан 31.

Председник Парламента закључује седницу исцрпљивањем свих тачака днев- ног реда.

 

Разрешење председника Парламента

Члан 32.

Председник и заменик председника Парламента могу бити разрешени дужно- сти и пре истека мандата, на лични захтев или одлуком Парламента, уколико не за- ступају интересе ученика, нередовно, немарно и неодговорно врше своју дужност и ако, пред надлежним органима у школи, не заступају ставове, мишљења, одлуке, закључке и предлоге за које се изјаснио Парламент.

У случају из става 1. овог члана, Парламент одмах бира из својих редова дру- гог члана, који ће обављати ту дужност и о томе обавештава директора школе.

 

 

 

 

 

Информисање о раду Парламента

 

Члан 33.

Сваки члан Парламента дужан је да благовремено, објективно и потпуно ин- формише одељењску заједницу о раду Парламента, донетим одлукама, предлозима и мишљењима.

Одељењска заједница може својом одлуком опозвати члана Парламента кога је изабрала и пре истека његовог мандата и ако у Парламенту не заступа интересе ученика одељењске заједнице која га је изабрала, или немарно, неодговорно и нере- довно врши своју дужност.

Одлуку о опозиву члана Парламента одељењска заједница доноси већином гласова свих чланова. На истом састанку одељењске заједнице, бира се, на начин описан у члану 3. овог пословника, нови члан Парламента, о чему се обавештава директор школе.

 

Члан 34.

Парламент на крају сваке школске године доставља извештај о свом раду школском одбору и савету родитеља Школе.

Радне групе Члан 35.

Ради обављања послова из своје надлежности, Парламент може формирати радне групе из реда својих чланова.

У одлуци из става 1. овог члана, Парламент утврђује састав радне групе, зада- так и рокове за извршење задатка.

Вођење записника Члан 36.

На конститутивној седници Парламента одређује се лице које ће водити запи- сник са седница.

О правилном вођењу записника и формулацији одлука и закључака стара се секретар Школе.

 

 

 

Записник обавезно садржи:

Члан 37.

 

 • редни број седнице, рачунајући од почетка мандатног периода;
 • место, датум и време одржавања;
 • име председника и записничара;
 • имена присутних и одсутних чланова, уз констатацију да ли је одсуство наја- вљено и оправдано;
 • имена присутних лица која нису чланови Парламента;
 • констатацију да постоји кворум за рад и одлучивање;

 

 

 

 

 

 • формулацију одлука о којима се гласало, оним редом којим су донете;
 • све податке од значаја за правилно доношење одлуке (начин гласања, број гласова “за”, “против”, број уздржаних и издвојених мишљења);
 • изворна и издвојена мишљења, за која поједини чланови изричито траже да уђу у записник;
 • време када је седница завршена или прекинута;
 • потписе председника и записничара.

 

Члан 38.

Записник који се састоји из више листова мора имати парафирану сваку стра- ницу од стране записничара.

Измене и допуне записника могу се вршити само приликом његовог усвајања, сагласношћу већине укупног броја чланова Парламента.

 

Члан 39.

Записник се чува у архиви Школе, са записницима осталих органа Школе, као документ од трајне вредности.

Члан 40.

О извршавању свих одлука донетих на седницама Парламента стара се дирек- тор Школе.

 

V  ПРОГРАМ РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА

 

Члан 41.

Парламент доноси програм рада на првој седници после конститутивне седнице. Програм рада Парламента саставни је део годишњег плана рада школе.

 

VI  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 42.

Тумачење одредби овог пословника даје Школски одбор.

 

Члан 43.

Овај пословник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној та- бли Школе.

Ступањем на снагу овог пословника престаје да важи пословник донет на сед- ници Школског одбора одржаној дана                                    .године

 

 

Председник Школског одбора